Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Prowadzenie...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Prowadzenie działań interwencyjnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych pojawiających się w przestrzeni miejskiej
Nabór od 23.06.2022 do 30.06.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zadania mogą być realizowane od 15 lipca 2022 roku do 13 października 2022 roku.
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl wyznaczony został do 30 czerwca 2022 roku.

Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 10 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub sfinansowania nie może przekraczać kwoty 10 000,00 zł;
  • muszą zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym przez Miasto Poznań danemu oferentowi, w trybie określonym w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł;
  • wysokość środków finansowych 
  • przyznanych przez Miasto Poznań nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • zadanie publiczne może zostać uznane za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.     

     

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. Po złożeniu oferty należy wygenerować, wydrukować i opatrzeć właściwymi podpisami potwierdzenie złożenia oferty i w formie skanu przesłać drogą elektroniczną na wyżej wymienione adresy mailowe. 

 

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia potwierdzenia złożenia oferty.

Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama