Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pro defensione, pro historia 2 - wspieramy inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne OKO 2023

Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 07.04.2023 20:00
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT
https://pdph.pl/ https://www.facebook.com/pdph2018 mail: prodefensione@gmail.com tel: 797 479 361 Organizator PDPH 2022-23: Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT Antoniego Abrahama 48 B / 4 81-395 Gdynia KRS: 0000545944
Łączny budżet 72 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 2,5 tys. do 4,5 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze
„Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23” to kontynuacja programu z lat 2018-19, którego celem jest poprawa samoorganizacji społecznej poprzez angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego przy wsparciu materialnym i organizacyjnym oddolnych inicjatyw obywatelskich w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. Najważniejsza część programu to przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich konkursów ofert dla grup nieformalnych. Formalnym organizatorem wszystkich działań będzie PSAT, które będzie pełniło rolę patrona dla grup nieformalnych. PSAT będzie bezpośrednio odpowiedzialne za rozliczenie finansowe i merytoryczne wspartych, w ramach OKO 2022 i OKO 2023 inicjatyw obywatelskich. Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-30.

1. Cele programu PDPH 2

Głównym celem PDPH 2022-23 jest poprawa samoorganizacji społecznej poprzez angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego przy wsparciu materialnym i organizacyjnym oddolnych inicjatyw obywatelskich w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej.

Najważniejsza część programu to przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich konkursów ofert dla grup nieformalnych. Formalnym organizatorem wszystkich działań będzie PSAT, które będzie pełniło rolę patrona dla grup nieformalnych. PSAT będzie bezpośrednio odpowiedzialne za rozliczenie finansowe i merytoryczne wspartych, w ramach OKO 2023 inicjatyw obywatelskich.

Cele szczegółowe programu:

· Zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw społecznych w obszarze aktywności popularyzujących historię, postawy patriotyczne i działalność proobronną.

· Integracja społeczności lokalnych w czasie wyżej wymienionych aktywności.

· Promocja i organizacja wolontariatu.

· Dalszy rozwój instytucjonalny PSAT ukierunkowany głównie na podnoszenie wiedzy i kompetencji członków oraz osób zaangażowanych w działalność statutową.

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych to kontynuacja i rozwinięcie programu „Pro defensione pro historia” realizowanego latach 2018-19.

2. Środki przeznaczone na wsparcie projektów

Na realizację projektów organizator przekaże w formie zakupu towarów i usług wsparcie o wartości 72 tysiące złotych.

3. Wysokość wsparcia

W ramach OKO 2023 można otrzymać wsparcie projektowe o wartości od 2500 zł do 4500 zł.

Łączna kwota przeznaczona przez organizatora na wsparcie projektów to:

• 72 000 zł dla OKO 2023 – minimum 16 projektów otrzyma wsparcie projektowe

4. Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert projektowych w OKO 2022-23 są grupy nieformalne.

Grupa nieformalna - nie mniej niż trzy osoby, w tym przynajmniej jedna pełnoletnia, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może samodzielnie ubiegać się o wsparcie danego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

5. Harmonogram OKO 2023 i czas realizacji projektów

I ETAP OKO 2023

1. Od 1.03.2023 do 7.04.2023 - Przeprowadzenie naboru wniosków projektowych w OKO 2023.

2. Od 1.03.2023 do 20.04.2022 - Pierwsza część prac komisji konkursowej nad oceną wniosków projektowych OKO 2023.

II ETAP OKO 2023

3. Od 21.04.2023 do 28.04.2023 - Akcja promocyjno-informacyjna– plebiscyt internetowy ofert, które zakwalifikowały się do II etapu OKO 2023.

4. Od 28.04.2023 do 3.05.2023 - Druga część prac komisji konkursowej OKO 2023, mająca na celu uzupełnienie oceny ofert o punktację z akcji promocyjnej wniosków i ogłoszenie listy zwycięskich projektów.

5. Od 4.05.2023 do 30.11.2023:

  • podpisanie umów między PSAT a realizatorami zwycięskich ofert w OKO 2023,

  • przekazanie wsparcia zgodnie z treścią umów,

  • realizacja, kontrola oraz ewentualna pomoc przy realizacji, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania z realizowanych projektów.

II. Wkład własny

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe (środki własne, środki z innych źródeł).

Zabronione jest pobieranie jakichkolwiek opłat i świadczeń pieniężnych od uczestników projektów.

Wniesienie finansowego wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

III. Złożenie oferty

Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej: www.pdph.pl oraz profilu facebook programu PDPH 2022-23: www.facebook.com/pdph2018

1. Sposób złożenia oferty

a) Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem formularza google (google forms). Projektodawcy muszą zalogować się w Google czyli posiadać konto w tym serwisie. Pierwszym krokiem umożliwiającym skorzystanie ze wsparcia realizacji projektu ze środków programu PDPH 2022-23 jest wypełnienie i złożenie oferty przy użyciu elektronicznego formularza projektowego drogą internetową.

link do formularza - https://bit.ly/pdph2_OKO2023

b) W ramach OKO 2023 nie należy przesyłać wersji papierowej oferty ani składać jej przez ePUAP.

c) W ramach OKO 2023 grupa nieformalna może złożyć tylko jedną ofertę w danym roku kalendarzowym.

d) Członkowie grupy nieformalnej nie mogą być członkami więcej niż jednej grupy nieformalnej, które złożą oferty w danym roku kalendarzowym.

e) Każda kolejna oferta złożona w tym samym roku przez tą samą grupę formalną bądź te same osoby będzie traktowana jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w OKO 2023.

f) Grupa nieformalna, która ubiegała się i/lub otrzymała wsparcie w ramach OKO 2022 może również ubiegać się o wsparcie w OKO 2023.

g) Po wypełnieniu oferty oraz wysłaniu jej przez projektodawcę, system zapisuje ofertę w bazie danych organizatora, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie na wskazany we wniosku adres e-mail. Złożona oferta otrzymuje numer identyfikacyjny.

h) Warunkiem spełnienia 1 kryterium formalnego jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ofert w ramach OKO 2023 (określonym co do godziny).

Wzory dokumentów i formularzy dostępne są pod adresem: https://pdph.pl/pobierz-dokumenty/

Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-30.

Źródło: https://pdph.pl/
Reklama