Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Konkurs MEiN: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Reklama
Nabór od 22.06.2022 do 13.07.2022 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament, Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych: e-mail: dkopp@mein.gov.pl
Łączny budżet 800 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 800 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych.

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych
programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych (dalej: „Program”).

Szczegółowy opis zadania publicznego:

1) w Programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski;

2) Program powinien rozwijać kompetencje uczniów z:
a) zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
b) zakresu nauk humanistycznych,
c) zakresu uzdolnień artystycznych;

3) działania zaplanowane do realizacji przez uczestników Programu w ww. obszarach powinny uwzględniać rozwijanie kompetencji kluczowych1, w szczególności kompetencji cyfrowych oraz przedsiębiorczości i kreatywności;

4) preferowane będą projekty:
a) upowszechniające wartości patriotyczne, w tym historię danego regionu Polski,
b) zawierające działania skierowane na rozwój uzdolnień z co najmniej 2 zakresów wymienionych w pkt 2,
c) uwzględniające efektywną rekrutację, która zapewni równy dostęp uczniów z całego kraju,
d) których działania będą odbywały się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
e) przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi lub artystycznymi w zakresie zaplanowanych działań projektowych;
f) składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym na rzecz ucznia zdolnego,
g) uwzględniające nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych dla uczestników (np. spotkań, warsztatów, zajęć na uczelniach, kursów e-learningowych, webinariów itp.),
h) zapewniające interaktywny udział uczniów w przypadku proponowanych zajęć online;

5) oferta musi:
a) zawierać opis sposobu rekrutacji uczestników Programu,
b) zakładać realizację zróżnicowanych zajęć edukacyjnych wspierających rozwój uczniów,
c) w przypadku udziału młodzieży uzdolnionej w spotkaniach lub konkursach za granicą, zapewnić uczestnikom programu opiekę oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;

6) oferta nie może przewidywać przyznawania pomocy materialnej w postaci stypendiów lub nagród finansowych;

7) organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi, mają obowiązek sprawdzić, czy dane osoby zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dostępnym na stronie http://rps.ms.gov.pl - art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152);

8) ogłoszenie otwartego konkursu ofert jest zamieszczane zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9) formularz oferty, ogłoszenie oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji są zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oswiata-i-wychowanie11, w zakładce „Zadania publiczne - Oświata i wychowanie”;

10) na stronie internetowej: https://formularz.men.gov.pl/ znajduje się system do przygotowywania oferty na realizację publicznego pn. Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego:
1) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) statutu podmiotu składającego ofertę albo umowy spółki.

Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 i 5, należy wygenerować ofertę w formacie .pdf, a następnie:
1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki albo
2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEiN ePUAP który można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/elektroniczna-skrzynka-podawcza

W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z ust. 6 pkt 2, załączniki w postaci elektronicznej należy dołączyć w wersji elektronicznej, załączniki w postaci papierowej należy zeskanować i dołączyć do oferty.

Treść oferty w formacie pdf, o której mowa w ust. 6, musi być zgodna z treścią wypełnionego formularza oferty, o którym mowa w ust. 4. W przypadku różnic, decyduje treść oferty w formacie
pdf.

Oferty składa się w terminie do dnia 13 lipca 2022 r.:
1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych.

O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego;

2) w biurze podawczym MEiN (ul. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 8.15–16.15; o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;

3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oferta składająca się z formularza wniosku i załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

Reklama