Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Trwa Konkurs ofert: Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu

Reklama
Nabór od 14.06.2022 do 06.07.2022 23:55
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich ul. Zacisze 5, Kraków Tel.: 12 616 05 31, 12 616 09 04
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze, Cudzoziemcy, migranci
Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy, ogłosił otwarty konkurs ofert pn. "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!".

W ramach konkursu wspierane będą zadania w zakresie koordynacji działań uchodźczych oraz stworzenie warunków sprzyjających angażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski, a także popularyzacja idei wolontariatu wśród obywateli Ukrainy przybyłych na teren województwa małopolskiego i angażujących się w pomoc swoim rodakom i włączającym się w działania wolontariackie w małopolskich organizacjach pozarządowych.

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na:

1. Wzmacnianiu organizacji prowadzących działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa małopolskiego  współpracujących z wolontariuszami, w tym ukraińskimi oraz rozwoju wolontariatu kompetencji, w szczególności w zakresie koordynacji działań uchodźczych (w tym np.: szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, prowadzenie centrum wolontariatu – koordynacja działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy  oraz pozyskiwanie nowych wolontariuszy)

Przykłady rezultatów m.in.:

 • Liczba uczestników szkoleń;
 • Liczba szkoleń/ spotkań informacyjnych dla liderów i koordynatorów wolontariatu;
 • Liczba podpisanych deklaracji dot. wolontariatu;
 • Zwiększenie umiejętności wolontariuszy w zakresie …
 • Wzrost wiedzy /świadomości/aktywności…

2. Edukacji z zakresu wolontariatu, w tym w szczególności wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski, którzy podjęli się pomocy na rzecz swoich rodaków lub chcących podejmować tego rodzaju aktywność, a także angażować się w działania pomocowe małopolskich organizacji pozarządowych w formie wolontariatu (w tym np.: szkolenia dla wolontariuszy, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu).

Przykłady rezultatów:

 • Liczba uczestników szkoleń będących obywatelami Ukrainy;
 • Liczba spotkań promocyjnych dot. wolontariatu;
 • Liczba podpisanych deklaracji dot. wolontariatu;
 • Wzrost wiedzy uczestników szkoleń/ warsztatów na temat wolontariatu;
 • Zwiększenie umiejętności wolontariuszy w zakresie…
 • Zwiększenie liczby działań na rzecz wolontariuszy

3. Angażowaniu wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Małopolski (w tym np. pomoc wolontariacka związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym np.: obsługa logistyczno-techniczna miejsc pobytu obywateli Ukrainy itp.; tłumaczenia; poradnictwo: psychologiczne, prawne, i inne niezbędne dla wsparcia obywateli Ukrainy; zapewnienie opieki; edukacja)

Przykłady rezultatów:

 • Liczba instytucji / osób, które otrzymały wsparcie od wolontariuszy;
 • Liczba wolontariuszy zaangażowanych w udzielanie pomocy;
 • Liczba godzin prac wolontariuszy udzielających wsparcia.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01 września 2022 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy. 

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów zadania.

Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2022-07-06  23:55 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2022-07-07  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert promocja i organizacja wolontariatu w roku 2022 - "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!"  

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert promocja i organizacja wolontariatu w roku 2022 - "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!" 

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

 • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
 • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Reklama