Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Otwarty konkurs ofert nr 81/2022 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 81/2022 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 15.06.2022 do 07.07.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 81/2022 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

UWAGA, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO  Nr 81/2022 ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO NABORU,  W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU!

 

Otwarty konkurs  ofert Nr 81/2022 na powierzanie realizacji zadań miasta poznania w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie publiczne: "Mikrodotacje dla seniorów 2022" - wspieranie działań aktywizujących i integrujących środowisko senioralne oraz inicjatyw miedzypokoleniowych."

Cel konkursu: Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu – organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków w konkursie "Mikrodotacje dla seniorów 2022" dla grup nieformalnych w zakresie wsparcia realizacji działań aktywizujących i integrujących środowisko senioralne oraz inicjatyw międzypokoleniowych.

Planowane wydatki w roku bieżącym: 200 000,00zł (dwieście tysięcy złotych)

Cele naboru na mikrodotacje:

 • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych i aktywizujących środowiska senioralne;
 • wspieranie działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
 • wspieranie współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wspieranie aktywności społecznej seniorów  (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym) seniorów i seniorek  mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora).
 • promocja inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.
 •  
 •  

Proponowane rezultaty zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie naboru na mikrodotacje

Liczba naborów

Regulamin naboru/dokumentacja naboru

Wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych i senioralnych

Liczba inicjatyw zrealizowanych/sfinansowanych w ramach regrantingu

Wykaz inicjatyw

Finansowanie grup nieformalnych realizujących projekty

realizujących projekty

Liczba grup

Lista grup nieformalnych

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań

dla realizatorów projektów międzypokoleniowych i senioralnych

Liczba szkoleń/warsztatów/spotkań

1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla osób realizujących inicjatywy

Liczba godzin doradztwa

Wykaz godzin doradztwa

Upowszechnienie informacji dotyczacej naboru na mikrodotacje

Liczba materiałów promocyjnych/prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu wykaz opublikowanych materiałów

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

 

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 7 lipca  2022 r.

 2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać przez osobę/y uprawnioną/e, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: sonia_mikolajczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 12 lipca 2022 r.

 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: sonia_mikolajczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).

 4. Podpisane potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy wyłącznie organizacji, które otrzymały dotację.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama