Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 14.06.2022 do 31.12.2022 23:59
Fundacja PGE
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Fundacja PGE prowadzi działania społeczne nastawione w szczególności na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych. Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

  • nauka i edukacja,
  • lecznictwo i ochrona zdrowia,
  • pomoc społeczna,
  • działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
  • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania, czyli przekazania środków pieniężnych na rzecz podmiotów, wyłącznie na realizację celów zgodnych ze statutem Fundacji, na podstawie przekazanych wniosków o udzielnie darowizny

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym podmiotom:
1) fundacjom;
2) stowarzyszeniom;
3) szkołom;
4) uczelniom wyższym;
5) domom dziecka;2/4
6) placówkom opiekuńczym;
7) publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
8) innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego;
pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do
postrzegania Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego.

Wnioski należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma przesłania Wniosku nie jest akceptowana. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przesyłania rozliczenia darowizny.

Do Wniosku należy dołączyć Statut bądź inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania podmiotu oraz aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do rejestru). Przez aktualny odpis z rejestru należy rozumieć dokument opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku. W przypadku, gdy wskazane w niniejszym ustępie dokumenty nie są dołączone do wniosku, Zarząd Fundacji może zwrócić się do Podmiotu o ich
uzupełnienie.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni. Ze względu na dużą liczbę wniosków Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wnioskodawcami, którzy otrzymują wsparcie.

W procesie rozpatrywania Wniosku, analizie podlegają w szczególności następujące kwestie:
1) zasoby osobowe mające zostać zaangażowane w realizację projektu lub działania, doświadczenie, cele statutowe, zasięg działania;
2) projekt lub działanie, na których realizację darowizna ma być udzielona przez Fundację, w tym ich spójność z kierunkami zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE, skala planowanych działań, grupa interesariuszy zaangażowanych w jego realizację, liczba bezpośrednich beneficjentów, skala komunikowania jej przebiegu i wyników;
3) zakładanych rezultatów realizacji celu, w tym korzyści dla Podmiotu;
4) planowanego budżetu projektu lub działania.

Źródło: Fundacja PGE
Reklama