Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa - podniesienie kwalifikacji...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa - podniesienie kwalifikacji ratowników OSP
Nabór od 07.06.2022 do 14.06.2022 23:59
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 10 tys. PLN

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

Podmioty uprawnione do udziału naborze:

  • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 Zakres  zadania

  • Zadania powinny polegać na przeprowadzeniu treningów interdyscyplinarnych w celu podniesienia umiejętności ratowników jednostek ochotniczych..
  • Preferowane są oferty podmiotów wykazujących się doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

Dział I Rodzaj zadania

Realizacja  zadań publicznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji ratowników Ochotniczych straży Pożarnych.

 

Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 10.000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru.

 

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze ratownictwa i ochrony ludności.

 

Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami, bowiem niektóre miesiące trwają 31 dni);

3) jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w uproszczonym trybie (tryb poza konkursowy),

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy,

5) zadanie przedstawione do realizacji musi mieć charakter regionalny, tzn. musi obejmować swoim zasięgiem minimum 2 powiaty.

6) oferta na realizację zadania musi być złożona w generatorze nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie.

 

Dział V Składanie ofert:

1) Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witkac.pl

2) Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.

3) Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszonego naboru.

4)  „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga  podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu.

5) O złożeniu oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z potwierdzeniem jej złożenia.

6) Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.

7) Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć  załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

 

Dział VI Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II. nie dłużej jednak niż do dnia 3 czerwca 2022 r.

 

Dział VII

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,  główny specjalista Mateusz Wiśniewski, tel. 91  31 29 357 (mwisniewski@wzp.pl).

 

Wymagane załączniki do oferty:

  • Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan) - załącznik obligatoryjny,
  • Załącznik nr 2 - W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan) – załącznik fakultatywny.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama