Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Konkurs MSWiA: Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych lub języku regionalnym

Reklama
Nabór od 02.06.2022 do 23.06.2022 16:15
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu, pod numerem telefonu (022) 60 172 20.
Łączny budżet 585 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych lub języku regionalnym.

I. Rodzaj zadania

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r., związanych z Propagowaniem wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych lub języku regionalnym.

Celem realizacji zadań, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, powinna być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej co najmniej jednej mniejszości lub zachowanie i rozwój języka regionalnego poprzez popularyzowanie wiedzy o danej mniejszości narodowej lub etnicznej lub wiedzy o języku regionalnym.

Powyższe cele Oferenci mogą realizować poprzez zapewnienie w trakcie realizacji zadania - jak najszerszemu kręgu odbiorców, zarówno należących do mniejszości, której dotyczy zadanie publiczne lub społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do innych mniejszości oraz społeczeństwa większościowego - możliwości zapoznania się , co najmniej, z:

1)      historią, liczebnością oraz największymi skupiskami co najmniej jednej z mniejszości;

2)      niektórymi z ważniejszych przejawów tożsamości kulturowej co najmniej jednej z mniejszości;

3)      elementami lub wydarzeniami definiującymi tożsamość kulturową co najmniej jednej mniejszości;

4)      dorobkiem kulturalnym co najmniej jednej mniejszości;

5)      najistotniejszymi z punktu widzenia wykonawcy zadania prawami przysługujących przedstawicielom mniejszości;

6)      przykładami działań podejmowanych w celu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej co najmniej jednej z mniejszości.

W przypadku realizacji zadania publicznego polegającego na propagowaniu wiedzy o języku regionalnym, zakłada się, że jak najszerszy krąg odbiorców, zarówno należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczeństwa większościowego, będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się z informacjami, odnoszącymi się co najmniej do następujących zagadnień:

1)      gdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest używany język regionalny;

2)      historia rozwoju języka regionalnego;

3)      najistotniejszymi spośród praw przysługujących członkom społeczności posługującej się językiem regionalnym;

4)      na jakich zasadach odbywa się realizacja prawa osób posługujących się językiem regionalnym do jego nauki lub w tym języku;

5)      przykładami działań podejmowanych w celu zachowania i rozwoju języka regionalnego.

Efektem zrealizowanych zadań publicznych powinien być wzrost świadomości oraz wiedzy o co najmniej jednej mniejszości narodowej lub etnicznej lub świadomości i wiedzy o języku regionalnym wśród odbiorców, zarówno należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym, do mniejszości narodowych i etnicznych, jak i do społeczeństwa większościowego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwany dalej „Ministrem” lub „Zleceniodawcą”) planuje przekazać środki publiczne w wysokości 585 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Termin i warunki składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie na formularzu oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia:

·         w wersji papierowej

-   pocztą tradycyjną pod adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych (zwany dalej: Departament) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

-   lub osobiście w Biurze Podawczym MSWiA ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa;

·         w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MSWiA ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz / MSWIA/SKrytkaESP.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu!).

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

W ofercie, jako rodzaj zadania publicznego, należy wskazać sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. działalność na rzecz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Załączniki

Wymagane jest dołączenie do oferty:

·         wypisu z rejestru lub ewidencji (aktualnego pod względem danych) – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego.

·         W przypadku oferty wspólnej:

umowy zawartej między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Reklama