Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nabór od 01.06.2022 do 23.06.2022 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załącznik

do uchwały nr CCCLXVIII/6380/2022

Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 31 maja 2022 r.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2022 r. i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie województwa lubelskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

      I.        Rodzaj zadania w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Tabela 1

Nr zadania

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

240 000 zł

 

1.   Otwarty konkurs ofert skierowany jest do podmiotów, których oferta będzie obejmowała organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

2.   Wypoczynek należy zorganizować w okresie letnim od 8 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku na terenie województwa lubelskiego.

3.   Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież w wieku do 16 lat, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku i przebywają na terenie województwa lubelskiego.

4.   Dofinansowaniu podlegać będzie wypoczynek w formie półkolonii trwający minimum 5 dni, a maksymalnie 10 dni.

5.   Kwota dofinansowania do wypoczynku wynosi 100 złotych dziennie na jednego uczestnika.

6.   Podmiot może ubiegać się o dotację na zorganizowanie maksymalnie dwóch turnusów.

* TURNUS – min. 5 dni, grupa max. 20 uczestników.

Oczekiwane rezultaty zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z Ukrainy w okresie letnim.

Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, regulaminy zajęć, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

                        II.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.      Zarząd Województwa Lubelskiego przeznacza środki finansowe w wysokości 240 000,00 zł na realizację wskazanego powyżej zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.      W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonego niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży planowanych do realizacji w 2022 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                            III.        Podmioty uprawnione do składania ofert:

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

                                                                           IV.        Zasady przyznawania dotacji

1.      Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),

2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

2.      Oferenci mają obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego oferenta).

3.      Wkład własny do realizacji zadania może pochodzić z:

a)               wkładu własnego finansowego,

b)               wkładu osobowego (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy).

4.   Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w ofercie w części V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

Opis wykorzystania wkładu własnego rzeczowego do realizacji zadania publicznego lub podanie jego wyceny nie stanowi podstawy do uznania go za wkład własny.

5.   Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:

Tabela 2 Rodzaje kosztów

1.

Przewóz uczestników wypoczynku

2.

Wyżywienie uczestników wypoczynku

3.

Wynagrodzenie kadry wypoczynku

4.

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z dziećmi: (animatorzy, tłumacze, instruktorzy)

5.

Opieka pedagogiczno – psychologiczna uczestników wypoczynku

6.

Opieka medyczna uczestników wypoczynku

7.

Ubezpieczenie uczestników wypoczynku

8.

Bilety wstępu (np.: kino, basen, obiekty kulturalne)

9.

Koszty rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (np. sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, medale, nagrody w konkursach - udokumentowane protokołami odbioru przez adresatów zadania) - do 10 % całkowitych kosztów zadania.

 

6.   Z dotacji Województwa Lubelskiego mogą być pokryte również koszty administracyjne (m.in. zakup materiałów oraz usług biurowych i pocztowych, obsługa księgowa), przy czym nie więcej niż do wysokości 5 % przyznanej dotacji.

7.   Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

1)               poniesione przed terminem zawarcia umowy,

2)  niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3)               z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

4)               z tytułu opłat i kar umownych,

5)               poniesione na przygotowanie oferty,

6)               związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

7)               poniesione po terminie realizacji zadania.

                                                                     V.        Termin i warunki realizacji zadania

1.   Termin realizacji zadania ustala się od 8 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  

2.   Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

3.   Środki pochodzące z dotacji oraz inne środki finansowe przekazane na realizację zadania publicznego, jak również wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, w tym m.in. odsetki bankowe od przekazanej dotacji, należy wykorzystać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

4.   Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

5.   Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VII.

6.   Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.

7.   Wypełnienie w ofercie w części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

8.   W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30% z zastrzeżeniem pkt IV ust. 7. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego.

9.   Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

10.   Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane jako niespełniające warunku formalnego konkursu.

11.   Oferty podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

12.   Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.

13.   Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                                       VI.        Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert na wszystkie zadania  upływa w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15:30:00  

1.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

2.   Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20- 029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres

3.   Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania konkursowego: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.

4.   O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

1)               data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,

2)               data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

                                                                                 VII.        Wymagane dokumenty

1.   Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:

1)               aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,

2)               statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,

3)               w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.

2.   W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

a)  potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,

b)  datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,

c)   podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.  Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.

4. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.

5. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.

6. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923).

7. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.

8. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników i/lub braku podpisu osoby/osób upoważnionych dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty. Podpisy w ofercie nie podlegają uzupełnieniu.

9. Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu wymaganych powyżej dokumentów.

                                                                VIII.        Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1.   Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.

2.   Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie do dnia 7 lipca 2022 roku.

3.   Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.

4.   Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

Tabela 3 Ocena formalna

OCENA FORMALNA

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

OPIS

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

1.            Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również w wersji papierowej.

-         

2.            Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.

-         

3.            Oferta została złożona przez podmiot, który prowadzi działalność statutową, zgodną z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

-         

4.            Oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż 1 ofertę.

-         

5.            Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

-         

6.            Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

-         

7.            Zadanie wpisuje się w cele konkursu.

-         

8.            Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.

-         

9.            Oferent zadeklarował wymagany w ogłoszeniu wkład własny w wysokości min. 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.

-         

10.         W ofercie prawidłowo wypełniono pkt 5 i pkt 6, czyli zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.

-         

11.         Oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

-         

12.         Uzupełniono załączniki

13.         Uzupełniono podpisy

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-13 została udzielona odpowiedź „NIE” OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH I NIE PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych załączników i/lub brak podpisu osoby/osób upoważnionych będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty. Podpisy w ofercie nie podlegają uzupełnieniu.

5.   Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

6.   Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

7.   Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną liczbę punktów:

Tabela 4 Ocena merytoryczna

OCENA MERYTORYCZNA

RODZAJ KRYTERIUM:

Możliwa liczba punktów do uzyskania

Przyznana liczba punktów

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1.            Możliwość realizacji zadania publicznego poprzez:

a)  wskazanie miejsca jego realizacji,

b)  określenie potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania grupy docelowej,

c)   komplementarność z innymi działaniami,

d)  przedstawienie rzetelnego / przejrzystego planu i harmonogramu działań: (wyszczególnienie wszystkich działań adekwatnych do celów zadania, spójność działań z opisem i kosztorysem),

e)  opisanie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania.

0 - 35

 

2.            Atrakcyjność oferty programowej wypoczynku

0 – 25

 

RAZEM

0 - 60

 

KRYTERIA FINANSOWE

1.            Przedstawienie kalkulacji kosztów realizacji zadania
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego, zasadność wydatkowania środków/analiza kosztów, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar.

0 - 20

 

RAZEM

0 - 20

 

KRYTERIA ORGANIZACYJNE

1.            Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym kalifikacje kadry oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy.

0 - 10

 

2.            Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju, możliwość realizacji zadania przez oferenta oraz ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który realizowała zlecone zadania publiczne w tym rzetelność i terminowość i sposób rozliczanych środków otrzymanych na realizacje zadań. 

0 - 10

 

RAZEM

0 - 20

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania:

100

 

1.   Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.

2.   Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

3.   Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

4.   Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej: www.promocja.lubelskie.pl/ zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Informacje, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

                                                                                 IX.        Dane za lata 2020 i 2021

W latach 2021 - 2022 nie przekazano środków w formie dotacji na realizację zadań podobnego rodzaju.

                                                                                  X.        Postanowienia końcowe

1.   W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.

2.    Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:

a)               zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,

b)               oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.

3.    Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.

4.    Oferta powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.

5.    Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.

6.    Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób i termin wypłaty dotacji w zawartej umowie, mogą być zależne od sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.

7.   W przypadku dalszego występowania stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, zakup środków do dezynfekcji/środków ochrony, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej. Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią.

8.   Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.

9.   Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do: zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem).

10.  Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej: www.promocja.lubelskie.pl/ zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Informacje, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

                                    Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie, które reprezentuje Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 ust. 1 i 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu: operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 5 lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych wynika z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama