Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Pajacyk – Pomoc Psychospołeczna - Ukraina na rok 2022

Reklama
Nabór od 01.06.2022 do 01.07.2022 23:59
Polska Akcja Humanitarna
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się z Niną Mocior, ekspertką merytoryczną Programu Pajacyk droga mailową na adres nina.mocior@pah.org.pl lub telefonicznie pod nr 728 852 088. Sugerujemy jednak udział w pierwszej kolejności w spotkaniach informacyjnych.
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 250 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
W związku z wojną w Ukrainie od 24 lutego granicę Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 3,7 mln osób, a według raportów ONZ liczba osób uciekających przed wojną może wzrosnąć nawet do czterech milionów. Wśród uciekających ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. W wyniku zaistniałej sytuacji Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy i ogłasza konkurs na wsparcie psychospołeczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt w Ukrainie. Wnioski konkursowe można składać od 24 maja do 1 lipca 2022 (godz. 23:59) tylko za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Link: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=21698

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków do programu Pajacyk – Pomoc Psychospołeczna - Ukraina na rok 2022

W związku z wojną w Ukrainie od 24 lutego granicę Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 3,7 mln osób, a według raportów ONZ liczba osób uciekających przed wojną może wzrosnąć nawet do czterech milionów. Wśród uciekających ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. W wyniku zaistniałej sytuacji Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy i ogłasza konkurs na wsparcie psychospołeczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt w Ukrainie.

Wnioski konkursowe można składać od 24 maja do 1 lipca 2022 (godz. 23:59) tylko za pośrednictwem platformy Witkac.pl.

Link: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=21698

Okres realizacji projektów: okres w przedziale od 1 września 2022 do maksymalnie 31 sierpnia 2023.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które posiadają doświadczenie w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe pokrywają się z celami Programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna. Do udziału w Konkursie są zaproszone przede wszystkim Organizacje, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub inne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, w których bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci lub mogą zapewnić stałą grupę bez konieczności zewnętrznej rekrutacji.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku i jego ocena formalna oraz merytoryczna przez komisję.

Minimalna kwota dotacji: 50 000,00zł

Maksymalna kwota dotacji: 250 000,00 zł.

Do szczegółowych celów Programu należy: a) zwiększenie dostępu do ogólnego i specjalistycznego wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt zbrojny w Ukrainie, b) poprawa w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie w obliczu wyzwań związanych z dostosowaniem się do nowych warunków życia i nauki w nowym środowisku, c) zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, d) zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej oraz różnic programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji formalnej oraz nieformalnej, e) zwiększenie wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów, nauczycieli i pracowników organizacji i instytucji w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt zbrojny w Ukrainie, f) wsparcie rodziców i opiekunów doświadczających skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jeśli ma to bezpośredni związek z dobrostanem dzieci i młodzieży.

W działaniach programu mogą brać udział również polskie dzieci i młodzież, jak również dzieci i młodzież pochodzenia innego niż ukraińskie, a opis ich potrzeb należy uwzględnić we wniosku projektowym.

ZAKRES DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH KONKURSU 1. Organizacja grup wsparcia, grupowych warsztatów i treningów ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania, komunikacji i umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży, a także wykorzystanie osobistych zasobów do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 2. Organizacja indywidualnych i grupowych sesji wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, w tym wsparcie kosztów dojazdu na spotkania z psychologiem, psychoterapeuta, psychiatrą. 3. Prowadzenie działań z zakresu edukacji i psychoedukacji związanej ze skutkami konfliktu w Ukrainie, którego odbiorcami są dzieci i młodzież oraz rodzice, opiekunowie i kadra pedagogiczna szkół i instytucji. 4. Zapewnienie dodatkowych zasobów osobowych w postaci pracowników socjalnych, pracowników organizacji oraz pedagogów i psychologów wspierających bezpośrednio edukację formalną i nieformalną dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie. Ich zaangażowanie i jego zakres powinny być szczegółowo opisane we wniosku oraz uzasadnione. 5. Prowadzenie działań związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej oraz różnic programowych i innych trudności w nauce dzieci włączonych lub planujących włączenie do polskiego system edukacji formalnej. 6. Działania integracyjne i informacyjne na poziomie lokalnym mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami. 7. Realizacja działań skierowanych do opiekunów i rodziców, nauczycieli i pracowników instytucji, włączając działania sieciujące i szkoleniowe. 8. Prowadzenie działań zwiększających wiedzę i umiejętności rodziców i opiekunów, nauczycieli i pracowników organizacji i instytucji w zakresie umiejętności rodzicielskich, systematów ochrony dzieci i form wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt zbrojny w Ukrainie. 9. Prowadzenie działań mających na celu wsparcie rodziców i opiekunów doświadczających skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jeśli ma to bezpośredni związek z dobrostanem dzieci i młodzieży. Działania te należy dodatkowo uzasadnić we wniosku projektowym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Programu, można go znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/

W trakcie trwania naboru odbędą się dwa spotkania informacyjne w aplikacji Teams (pod tym linkiem) na temat konkursu oraz sposobu wypełniania wniosków oraz planowania działań:

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się z Niną Mocior, ekspertką merytoryczną Programu Pajacyk droga mailową na adres nina.mocior@pah.org.pl lub telefonicznie pod nr 728 852 088. Sugerujemy jednak udział w pierwszej kolejności w spotkaniach informacyjnych.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pajacyk.pl do 5 sierpnia 2022 roku.

Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna jest odrębnym działaniem w stosunku do programu Pajacyk - pomoc żywnościowa.

22 czerwca 2022, środa, w godzinach 13:00 – 15:00

8 czerwca 2022, środa, w godzinach 13:00 – 15:00

Pliki do pobrania

Reklama