Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu pomocy społecznej, w tym...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - w szczególności działania w obszarze bezdomności
Nabór od 30.05.2022 do 31.10.2022 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. 
W przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym załącza do oferty kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy (ETO),
 • stronie internetowej https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/dostepnosc-srodkow-finansowych,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Szczegłóły realizacji zadania:

 • Wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych.
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni).
 • O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.
 • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Miejsce realizacji: m.st. Warszawa.
 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.
 • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
 • W związku z czasowym występowaniem pandemii wirusa SARS-COV-2 - oferent powinien przewidzieć taką formułę prowadzenia zadania, aby w każdym czasie była ona bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama