Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" (środki z budżetu Rad Osiedli 2022)
Nabór od 01.06.2022 do 15.07.2022 13:35
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy

Zadania mogą być realizowane  od 21 czerwca 2022r.  do 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert na dedykowanej platformie witkac.pl:  30 listopada 2022 r.

Łączna kwota przeznaczona na dotacje 10 100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych )

 

Kwota dotacji na zadanie od:0,00 do 10 000,00 zł

Wkład własny nie wymagany

Obszar: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 Nabór adresowany jest do podmiotów, której zamierzają realizować zadanie dla społeczności  na terenie co najmniej  jednej z  wskazanych poniżej rad osiedli.

Przedsięwzięcia dotyczą wyłącznie społeczności Rad Osiedli:

1. . Grunwald Północ

1.1. Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych – emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych  -0,00 zł

2. Junikowo

2.1.  Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych – emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

3. Krzyżowniki - Smochowice

3.1. Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla - 0,00 zł

4. Stare Winogrady

4.1. Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrady -0,00 zł

5. Świerczewo

5.1.Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 0,00 zł 

Ważne:

W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające łącznie następujące warunki:

  •     wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;

  •     projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni); 

  •     łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3     ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;

  •    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym w ofercie należy wskazać nazwę rady osiedla;

  •   prowadzą działalność statutową w  obszarze  „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, o której mowa w ww. ustawie,

  •  w ofercie należy uwzględnić możliwość realizacji zadania poprzez wykorzystanie alternatywnych form pracy (np. prowadzenie zajęć w trybie on-line

  •   o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.


Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

 1. Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

 2. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS –CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom  zadania publicznego  informacji  dotyczących obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 3. W celu ochrony środowiska naturalnego, oferent  realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do:

a) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f)  rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g) nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h)  niewypuszczania chińskich lampionów;

i)   nieużywania sztucznych ogni i petard.

4. O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

5. Najwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie elektronicznej - skanu) potwierdzenia złożenia oferty.

6. Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji elektronicznej (skan): 5 grudnia 2022 r. g. 15.30, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożenia oferty  za pomocą platformy  www.witkac.pl, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na adres: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości marta_dembska@um.poznan.pl  (decyduje godzina przekazania na skrzynkę mailową).

7. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć przy podpisywaniu umowy lub na prośbę Urzędu.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama