Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2022”

Reklama
Nabór od 19.05.2022 do 06.07.2022 15:00
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 80 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja globalna 2022”.

Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2022".

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

Budżet konkursu wynosi 1 751 482,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa szczegółowo Regulamin konkursu w pkt. 3.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 19 maja 2022  r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować:

  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2023 r.  -  w ramach II modułu oferty
  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2024 r. – w ramach III modułu oferty

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 6 lipca 2022 r., do godziny 15:00, w  sposób opisany w Regulaminie konkursu:

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w następujący sposób:

a)  zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent będzie mógł zalogować się do aplikacji przy wykorzystaniu indywidualnych danych dostępowych (login, hasło);

b)  wypełnić – po aktywacji konta i zalogowaniu – w aplikacji internetowej eGranty wniosek ofertowy wraz z załącznikami;

c)   wygenerować w aplikacji eGranty ofertę w postaci pliku w formacie *.pdf.

Wygenerowaną, jak opisano w pkt 7.2. Regulaminu, w aplikacji ofertę (format *.pdf) należy dostarczyć do MSZ w następujący sposób: przesłać ofertę za pośrednictwem ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy prawidłowym podpisem elektronicznym.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały opiniowaniu.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. 

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ i na stronie https://www.gov.pl/web/polskapomoc w terminie do dnia 15 września 2022 r.

Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansowało zadanie publiczne z zakresu edukacji globalnej – „Edukacja globalna 2021 - finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP” – moduł II na rok 2022 na którego realizację przeznaczono kwotę  248 518,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych 00/100).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne z zakresu edukacji globalnej  – „Edukacja globalna 2021 - finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP” na którego realizację przeznaczono kwotę  228 660,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja i https://www.gov.pl/web/polskapomoc oraz (po zalogowaniu) także w aplikacji eGranty na stronie https://egranty.msz.gov.pl/.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.

Reklama