Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: „PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier”

Reklama
Nabór od 17.05.2022 do 08.06.2022 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c w Opolu, adres e-mail: rops@rops-opole.pl, tel. 774415250 wew. 29.
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU
1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:
zadanie nie jest ujęte w zestawieniu priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok.

3. Działania:
1) usługi typu „złota rączka” ( np. wymiana/naprawa kranów w kuchni i łazience, podłączenie pralki/zmywarki, naprawa/wymiana gniazdka elektrycznego, inne drobne czynności naprawcze i montażowe) z których będą skorzystać seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami z terenu miasta Opole (max. 30 osób), którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, 2)realizacja usług sąsiedzkich (w formie wolontariatu) poprzez działanie pn. „Sąsiedzi na medal". Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc i wsparcie osoby starszej oraz z niepełnosprawnościami w podstawowych czynnościach dnia codziennego, m.in. takich jak:
• bezpośrednia pomoc w miejscu zamieszkania związana z praniem, porządkowaniem, wspólna lektura;
• realizacja działań pomocowych poza domem osób starszych takich jak: wizyta u lekarza, poczta, sprawy urzędowe, spacery, odwiedziny w szpitalu, pomoc w zakupach;
• informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach, czy pogorszeniu się stanu zdrowia.
3) zakup paczek podarunkowych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
4) zakup paczek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
5) zorganizowanie spotkania podsumowującego realizację zadania.

4. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:
1) podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych,
2) poprawa bezpieczeństwa osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
3) zmniejszenie izolacji, wzmocnienie więzi społecznych, poprawa kontaktów środowisku lokalnym ww. osób,
4) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR) i z Centrum
Informacyjno – Edukacyjnym „Senior w Opolu" oraz Opolskim Centrum Wolontariatu.
6) Kategorie osób wspieranych/uczestników:
W pierwszej kolejności wsparcie winny otrzymać osoby (współpraca z MOPR Opole w zakresie doboru osób najbardziej potrzebujących) 

  • objęte pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem z tej ustawy,
  • których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby powyżej 75 roku życia.
    7) koszty usług „złotej rączki” nie mogą być niższe niż 55 % i nie wyższe niż 60% wartości całkowitej oferty,
    8) koszty promocji nie mogą przekroczyć 5 % wartości całkowitej oferty,
    9) koszty organizacji spotkania podsumowującego realizację zadania nie mogą być wyższe niż 29,5 % wartości całkowitej oferty.

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

6. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 08.06.2022 r., do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama