Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023
Nabór od 19.05.2022 do 13.06.2022 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

I. Cel konkursu.

Celem konkursu jest zwiększenie zakresu wsparcia świadczonego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami:

  1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030;
  2. Wieloletnim Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023;
  3. Modelem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadanie 

Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Nazwa zadania: Wspieranie terminalnie chorych mieszkańców Wielkopolski i ich rodzin poprzez działalność hospicyjną.

Celem zadania jest: 1) zapewnienie bezpośredniego wsparcia, w tym mobilnego, terminalnie chorym mieszkańcom Wielkopolski poprzez działalność hospicyjną; 2) zapewnienie wsparcia rodzinom terminalnie chorych mieszkańców Wielkopolski.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację:

Planowane wydatki
w bieżącym roku

60 000,00 zł

Planowane wydatki
w przyszłym roku

60 000,00 zł

Wydatki poniesione
w latach 2019 - 2021

0,00 zł

 

Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama