Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 06.05.2022 do 30.05.2022 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 2,814 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Świadczenie usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 20221 dla mieszkańców Miasta Zielona Góra posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dla osób z niepełnosprawnością do 16 roku życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
2. Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja
20222 dla mieszkańców Miasta Zielona Góra.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 2 814 200 zł (słownie:
dwa miliony osiemset czternaście tysięcy dwieście złotych) z czego:
1) na świadczenie usług asystenckich: 635 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.
2) na świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: 1 104 000 zł (słownie: jeden
milion sto cztery tysiące złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.
3) na świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: 1 075 200 zł ( słownie:
jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe” - „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.bip.zielona-gora.pl z działu „Konkursy ofert”, oraz ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze www.bip.mops.zgora.pl.

Reklama