Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Poprawa bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego”

Reklama
Nabór od 16.05.2022 do 06.06.2022 23:59
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 100 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego” .

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego

w sferze bezpieczeństwa publicznego

oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

 

 

Dział I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację w danym postępowaniu konkursowym.

 

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia  wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Rodzaj zadania: Poprawa bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego

Na realizację ww. zadania przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100), w ramach  budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 r.

 

 1. Termin realizacji zadania:

Zadanie powinno być realizowane w 2022 roku do 14 grudnia 2022 r.

 

(Wskazując termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zadanie obejmuje organizację wydarzenia trwającego krótko – 1-2 dni). W terminie realizacji zadania nie uwzględniamy czasu na sporządzenie końcowego sprawozdania – zgodnie z obowiązującym prawem jest to 30 dni po zakończeniu realizacji zadania).

 

 1. Szczegółowe informacje/warunki dotyczące realizacji zadania przedstawia poniższa tabela:
 1. Rodzaj zadania: Poprawa bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego.
 1. Odbiorcy zadania: osoby uprawiające sport wędkarski nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 1. Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny, terminowy.

Podmioty będą zobowiązane do przestrzegania obowiązujących ograniczeń, nakazów oraz zakazów w związku w wprowadzonym w kraju stanem epidemii.

 1. Ograniczenia dot. liczby składanych ofert przez jedną organizację pozarządową: Każda organizacja może złożyć maksymalnie 1 ofertę na dany konkurs.  W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, o rozpatrzeniu decydować będzie kolejność ich złożenia w generatorze Witkac.pl.
 1. Ograniczenie wnioskowanej kwoty dotacji:        do kwoty 100 .000 zł
 1. Katalog  kosztów kwalifikowanych w ramach udzielonej dotacji:
 • wynagrodzenie kadry bezpośrednio zaangażowanej w realizację zadania
 • obsługa merytoryczna projektu (koordynator)
 • obsługa finansowo – księgowa projektu
 • koszty administracyjno – biurowe (np. telefon, Internet, koszty przesyłek pocztowych, papier, tusz, toner)
 • zakup materiałów i usług niezbędnych, wyszczególnionych oraz uzasadnionych do realizacji działań wskazanych w ofercie
 • zakup lub wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 1. WAŻNE Organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

 

Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych

 1.  

W wypadku braku obiektywnych możliwości zapewnienia dostępności, wynikających np.

z powodów technicznych, obligatoryjnym staje się zapewnienie odbiorcom realizowanych zadań ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego.

W związku z powyższym, wymagane jest wskazanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zapewniona będzie realizacja wymagań z art. 6 ustawy - adekwatnych do realizacji danego zadania.

 

Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania przedstawionego w ofercie w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien wskazać w sekcji VI oferty –Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

Brak wskazania w ofercie informacji o dostępności stanowić będzie błąd formalny, niepodlegający uzupełnieniu, co skutkuje wyłączeniem oferty z dalszego procedowania.

 

W przypadku konieczności zastosowania dostępu alternatywnego, należy go szczegółowo opisać oraz uzasadnić zastosowane rozwiązanie.

Organizacja pozarządowa, planując realizację zadania publicznego, powinna oszacować

z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji z ew. uwzględnieniem nakładów z tytułu zapewnienia dostępności (np. z tytułu konieczności najmu pomieszczeńwolnych od barier poziomych i pionowych, w których realizowane będzie zadanie publiczne, instalacji urządzeń, których celem jest wspomaganie słyszenia lub zapewnienia innego sposobu komunikacji, konieczności zapewnienia wsparcia innej osoby, opracowywania treści cyfrowych w ramach zadania i podlegających publikacji np. dokumenty rekrutacyjne, filmy dostępne cyfrowo).

 

Informacje i wskazówki nt. dostępności znajdą Państwo m.in. na stronie www: http://www.wws.wzp.pl/co-slychac-w-iii-sektorze/dostepnosc-plus-informacje-nt-nowego-obowiazku.

 1. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej dotacji.

Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się

- wycenionego wkładu osobowego

- wyceny wkładu rzeczowego

-sponsoringu rzeczowego

- środków z budżetu Województwa zachodniopomorskiego

 1. Zaangażowanie w realizację zadania wkładu osobowego lub/i rzeczowego.
  Wkład rzeczowy/osobowy w danym postępowaniu konkursowym nie jest wymagany.

W przypadku zaangażowania w realizację zadania wkładu osobowego lub/i rzeczowegonależy dokonać jego wyceny i ujęcia w kosztorysie. W przypadku braku wyceny i nie ujęcie
w kosztorysie ww. wkładu, będzie uznany jako nieponiesiony. W przypadku braku zaangażowania w realizację zadania wkładu rzeczowego/osobowego w kosztorysie należy wykazać kwotę o wartości 0 zł.

 1. Doświadczenie realizatora zadania- wymagane jest by realizator zadania składający ofertę na przedmiotowym konkurs posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji zadań, na które konkurs został ogłoszony (organizacja sportów wędkarskich).  Doświadczenie to wymaga udokumentowania. Brak udokumentowania wymaganego doświadczenia będzie stanowiło
  o wyłączeniu oferty z postępowania konkursowego na etapie oceny formalnej.

 

 

Dział II Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z zm.).
 2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy – realizujące zadania statutowe

w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych naterenie Województwa Zachodniopomorskiego (zwane dalej oferentem).

 1. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U., poz. 2057) na zasadach wskazanych w Dziale IV pn. Składanie ofert – ogłoszenia konkursowego.
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest:
 1. spełnienie wymagań formalnych,
 2. uzyskanie w ocenie merytorycznej co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów.
 1. Rekomendacja przyznania dotacji przez Zarząd Województwa powinna uwzględniać wielkość środków finansowych o których mowa w Dziale I ust. 2 zaplanowanych w budżecie na realizację zadań oraz okoliczność czy oferta spełnia jednocześnie warunki wskazane w ogłoszeniu i uzyskuje największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
 2. Największe szanse na przyznanie dotacji moją oferenci, których oferta spełni jednocześnie warunki wskazane w ogłoszeniu i uzyska największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
 3. Przy składaniu formularza ofertowego wymagane jest złożenie następujących w generatorze – Witkac.pl następujących załączników:
 1. Potwierdzenie złożenia oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji świadczący
  w szczególności o zakresie działalności oferenta i osobach uprawnionych do reprezentacji tj.
 1. w przypadku fundacji i stowarzyszeń - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 2. w przypadku pozostałych oferentów — inne dokumenty właściwe dla oferenta,
  tj. zaświadczenia, decyzje lub inne świadczące o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,
 3. w przypadku nie wpisanych do KRS oferentów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany oferent posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego oferenta;

(UWAGA: w przypadku gdy oferent jest wpisany do KRS  – jest zwolniony z przedkładania dokumentu)

 

 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną, niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 2. oświadczenia że:
 1.    w odniesieniu do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego,
 2. w stosunku do oferenta nie zostało wszczęte postępowanie odpowiednich organów
  o możliwości popełnienia przestępstwa, związanego z prowadzoną działalnością,
 3. oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,

- Oświadczenia są składane zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

 1. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
 1. oferenci zobowiązani są do przedłożenia umowy określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 2. do oferty należy podać  informację odpowiednią do liczby oferentów składających ofertę: część II formularza oferty „Dane oferentów”, cześć V.C „podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów” oraz część VI „Inne informacje”, które powinny zawierać działania, w ramach realizacji zadania publicznego, które będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
 3. każdy z oferentów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych w ust. 7.
 1. Załączniki do oferty składane są w generatorze w formie skanu.
 2. Wymagania w stosunku do składanych ofert:
 1. Oferta powinna być:
 1. wypełniona w każdym polu, a jeżeli wypełnienie nie dotyczy oferenta, należy wpisać nie dotyczy,
 2. złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta), zgodnie z uprawnieniem wskazanym w KRS lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo),
 3. podpisana tj. podpisu wymaga potwierdzenie złożenia oferty według wzoru stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia, w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwiają identyfikację osób składających ofertę (podpisanie potwierdzenia świadczy
  o podpisaniu oferty).
 1. Do oferty powinny być załączone załączniki, o których mowa w ust. 7.
 1. Zasady uzupełniania ofert:
 1. Oferenci, których oferty będą posiadały braki formalne z zastrzeżeniem ofert, o których mowa w ust. 11, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania;
 2. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane przez generator;
 3. Oferty posiadające nieusunięte braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie - pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. O terminie uzupełnienia ofert decyduje data wpływu do Urzędu poprzez generator.
 1. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia, to w szczególności oferty:
 1. złożone poza generatorem,
 2. złożone po terminie,
 3. niepodpisane, (złożone bez podpisanego potwierdzenia złożenia oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji  zakresie oświadczenia woli),
 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
 5. złożone przez nieuprawniony podmiot,
 6. złożone bez deklaracji wymaganego wkładu finansowego,
 7. których wnioskowana kwota dotacji jest wyższa od maksymalnej wskazanej w ogłoszeniu konkursowym (patrz: Dział I ust. 4 pkt 5)
 8. skierowane do innej grupy adresatów, niż wskazuje treść ogłoszenia konkursowego (Dział I ust. 4 pkt 2),
 9. które nie zawierają informacji o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (jeżeli dotyczy)*,
 10. do których nie zostały załączone dokumenty potwierdzające minimum pięcioletnie doświadczenie oferenta w zakresie organizacji sportów wędkarskich.

 

 1. Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności: niespójne pod względem zapisów/wymagające wyjaśnień, w szczególności, o których mowa w ust. 11 pkt 9).
 2. Kwalifikowalność wydatków:
 1. Termin poniesienia wydatków ustala się:
 1. dla środków pochodzących z dotacji - w terminie realizacji zadania, po zawarciu umowy, maksymalnie do 14 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 grudnia  roku w którym realizowano zadanie.
  1. - w terminie realizacji zadania, po zawarciu umowy, maksymalnie do 21 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 grudnia roku w którym realizowane jest zadanie,
 2. dla innych środków finansowych - w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, maksymalnie do 14 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 grudnia roku w którym realizowane jest zadanie.
  1. - w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, maksymalnie do 21 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 grudnia roku w którym realizowane jest zadanie.
 1. Wydatki w ramach udzielonej dotacji są kwalifikowalne, gdy jednocześnie:
 1. są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt 1),
 2. są udokumentowane  (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
 3. zostały faktycznie poniesione przez Oferenta
 4. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

Dział III Warunki realizacji zadania.

 1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U., poz. 2057), która będzie obejmować przyjęcie zgodności kosztu ujętego w kosztorysie, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie
  o więcej niż 10%.
 2. Oferent, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  1. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  3. pokrycie kosztów utrzymania biura wykraczających poza zakres realizacji zleconego zadania,
  4. wydatki poniesione za przygotowanie wniosku,
  5. działalność polityczną i religijną,
  6. wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd
  7. wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
  8. wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
  9. odsetki od zadłużenia,

10) darowizny na rzecz innych osób,

11) wydatki inwestycyjne w wysokości przekraczającej 80% kosztu jednostkowego.

 

Dział IV Składanie ofert.

 1. Wszystkie oferty na konkurs, składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora - Witkac.pl.
 2. Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną.
 3. Aby złożyć ofertę do Urzędu należy:
 1. zalogować się na stronie www.witkac.pl,
 2. napisać ofertę, a następnie przekazać ją przez generator  wraz z wymaganymi załącznikami,
 3. załączyć do oferty załącznik nr 1 - „potwierdzenie złożenia oferty”, które wymaga podpisu zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli oraz jest przedkładane w formie załącznika do oferty w postaci skanu – złożenie podpisanego potwierdzenia jest traktowane jako złożenie oferty.
 4. Oferty złożone bez potwierdzenia nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 1. Oferty na konkurs należy złożyć w generatorze do dnia 6 czerwca 2022 r. ( z zachowaniem co najmniej 21 dni na składanie ofert)*.
 2. Przez złożenie oferty do Urzędu należy rozumieć złożenie oferty w generatorze wraz
  z podpisanym potwierdzeniem jej złożenia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Załączniki do oferty składane są wyłącznie w generatorze w formie skanu.
 4. Możliwe jest złożenie oferty w generatorze Witkac.pl w siedzibie Urzędu. W takim przypadku, należy uprzednio zgłosić taką potrzebę do osoby udzielającej informacji o konkursie.

 

Dział V Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert.

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 60 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
 2. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja konkursowa.
 3. Ocena merytoryczna wyrażona zostanie punktowo w oparciu o następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego,
 2. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków organizacji,
 6. posiadanie przez organizację struktury organizacyjnej, pozwalającej na podjęcie działań w zakresie sportów wędkarskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 8. merytoryczność zadania w kontekście działania na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 1. Zasady punktacji:
  1. kryteria, o których mowa w pkt 1- 6 i 8, zostaną ocenione w skali punktowej od 0 do 10 pkt,
  2. kryterium o którym mowa  pkt 7) zostanie ocenione w skali od 0 do 5 pkt.

                Uszczegółowienie punktacji dla kryterium w ust.3 pkt 4)

                 10% - 0 pkt,

       powyżej 10- 20% - 2 pkt,

       powyżej 20 -30% - 4 pkt,

       powyżej 30-40 % - 6 pkt,

       powyżej 40-50% - 8 pkt,

       powyżej 50% - 10 pkt

       Punkty zostaną przyznawane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku w odniesieniu do dotacji.

 

Uszczegółowienie punktacji dla kryterium w ust. 3 pkt 5)

Wkład rzeczowy i osobowy łącznie:

                 Do 10% - 0 pkt,

       powyżej 10- 20% - 2 pkt,

       powyżej 20 -30% - 4 pkt,

       powyżej 30-40 % - 6 pkt,

       powyżej 40-50% - 8 pkt,

       powyżej 50% - 10 pkt

          Punkty będą przyznawane w odniesieniu do dwóch miejsc po przecinku w stosunku do dotacji

 

 1. Zasady oceny ofert
 1. ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych;
 2. oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa (na ostateczną ocenę Komisji składają się zsumowane oceny indywidualne każdego z jej członków, dokonane według zasad,
  o których mowa w ust. 4
 3. oferty kwalifikujące się do przyznania dotacji powinny jednocześnie:
  1. uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów
  2. oraz spełnić wymagania formalne
 4. dotacja zostanie przyznana w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w Dziale I ust 2. Fakt, że oferent spełnia wymagania formalne i w ocenie merytorycznej uzyska 65% maksymalnej liczby punktów nie gwarantuje jednak przyznania dotacji, bowiem kwota środków finansowych może być rozdysponowana  pomiędzy oferentów, którzy uzyskają większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
 1. Oferentom biorącym udział w konkursie może być przyznana niższa kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie niższej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty opisu poszczególnych działań/kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania lub do wycofania swojej oferty.
 2. Aktualizacja kosztorysu w przypadku, o którym mowa w ust. 6 musi uwzględniać konieczność zachowanie procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w odniesieniu do udzielonej dotacji (tj. suma procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejsza niż deklarowana
  w ofercie w odniesieniu do przyznanej dotacji.
 3. W przypadku wyceny procentowego udziału wkładu osobowego lub/i rzeczowego w stosunku do dotacji, wymagane jest jego zachowanie (tj. suma procentowego udziału wkładu osobowego lub /i rzeczowego łącznie, nie może być mniejsza niż deklarowana w ofercie w stosunku do przyznanej dotacji).
 4. Konkurs rozstrzygnie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, podejmując w drodze uchwały decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranym oferentom.
 5. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
 6. Ogłoszenie o konkursie oraz jego rozstrzygnięcie podane zostanie do publicznej wiadomości:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie: www.bip.wzp.pl,
 1. dla ogłoszeń konkursowych: Dotacje/Ogłoszenia konkursowe
 2. dla rozstrzygnięć konkursowych: Dotacje/ Rozstrzygnięcia konkursowe.
 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu mieszczącej się przy ul. Korsarzy 34  w Szczecinie
 2. na stronie internetowej Urzędu wws.wzp.pl
 3. w systemie generator witkac.pl

 

Dział VI Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego typu w roku ogłaszanego konkursu i w roku poprzednim oraz wysokości dotacji przekazanych na ich realizację.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa sportu wędkarskiego osób niepełnosprawnych nie udzielano dotacji w roku bieżącym ani w roku poprzednim.

 

Dział VII Sprawozdawczość.

 1. Zleceniobiorca, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego merytoryczno-finansowego z realizacji zadania w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 2. Sprawozdania do Urzędu należy złożyć przez generator wraz z potwierdzeniem jego złożenia.
 3. Potwierdzenie złożenia sprawozdania wymaga podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji przyjętym
  w zakresie oświadczenia woli oferenta w zakresie zobowiązań finansowych.

Dział VIII Kontrola realizacji zadań.

 1. Kontrola realizacji zleconego zadania publicznego w siedzibie Zleceniobiorcy jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Marszałka Województwa.
 2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być prowadzona w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu.
 3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
 4. Wyniki kontroli udokumentowane zostaną w formie protokołu, z którym Zleceniobiorca zostanie zapoznany wraz z prawem wniesienia wyjaśnień w zakresie ustaleń zawartych w protokole.
 5. W przypadku, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości, to zostaną wydane zalecenia pokontrolne zobowiązujące Zleceniobiorcę do ich wykonania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania oraz do powiadomienia o tym Zleceniodawcy na piśmie.

Dział IX Informacja o naborze kandydatów - osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

 1. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 2. Wniosek powinien być złożony do Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do dnia  30 maja  2022 r. (z zachowaniem co najmniej 14 dni na składanie wniosków)*.
 3. Wnioski mogą być przesłane: faksem na numer:  091 48 93 976, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, lub pocztą e-mail na adres: wws-sekretariat@wzp.pl   przy czym wniosek przesłany pocztą e-mail wymaga podpisu elektronicznego.  
 4. O wpływie wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.
 5. Decyzję o wyborze kandydatów do opiniowania ofert podejmuje Zarząd w drodze Uchwały.
 6. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy zostaną poinformowane na piśmie o decyzji podjętej przez Zarząd Województwa
 7. Osobom biorącym udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu do Urzędu.
 8. Informacja o ilości ofert złożonych na przedmiotowy konkurs w poprzednim roku: przedmiotowy konkurs nie był organizowany w latach poprzednich.

 

Dział X Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udzielają:

 1. Mateusz Wiśniewski, gowny specjalista-koordynator w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 1 w Szczecinie, pok. 210, email: mwisniewski@wzp.pl, tel. 91 31 29 357.
 2. Agata Wysocka, inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 1 w Szczecinie, pok. 210, email: awysocka@wzp.pl, tel. 91 31 29 357.

 

 

Załączniki do ogłoszenia stanowią:

Załącznik nr 1 - potwierdzenie złożenia oferty,

Załącznik nr 2 – oświadczenia oferenta,

Załącznik nr 3 - formularz wniosku zgłoszenia kandydata do prac komisji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama