Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a udpp w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a udpp w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2022 roku - na realizację zadania publicznego dotyczącego badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku wśród dzieci 2 i 3-letnich uczęszczających do poznańskich żłobków
Nabór od 13.05.2022 do 15.05.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN

Zadanie

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku wśród dzieci 2 i 3-letnich uczęszczających do poznańskich żłobków.

 

Termin realizacji zadania:     06.06.2022 r. do maksymalnie 31.12.2022 r.

Miejsce składania ofert i potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728  Poznań.

Kwota przeznaczona na dotacje: minimalna 1000 zł, maksymalna 10 000 zł.

Wkład własny: niewymagany

Cel realizacji zadania:
Profilaktyka i wczesne wykrycie wad wzroku wśród dzieci 2 i 3 letnich uczęszczających do poznańskich żłobków.

Warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być realizowane na terenie placówek należących do Poznańskiego Zespołu Żłobków,
 2. Objęcie badaniem minimum 400 dzieci,
 3. Dla rodziców/opiekunów prawnych każdego przebadanego dziecka zostanie przygotowany wynik badania oraz dalsze zalecenia.

Proponowane rezultaty:

- liczba dzieci objętych badaniami.

 

Informacje dotyczące naboru ofert w trybie art. 19a udpp

 

Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego - na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym wyżej, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty  20 000 zł;
 • projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

Wydział zastrzega sobie prawo do tego, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Inne warunki:

 • oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl;
 • wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy  zss@um.poznan.pl oraz  dw: jadwiga_kulikowska@um.poznan.pl  (w jednej wiadomości)  w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty za pomocą platformy;
 • za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę mailową zss@um.poznan.pl oraz dw:  jadwiga_kulikowska@um.poznan.pl   (w jednej wiadomości). Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie. 

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r.  data realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a nie powinna być wcześniejsza niż 21 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty. Powyższy termin może zostać skrócony maksymalnie do 14 dni roboczych od terminu złożenia przez Oferenta potwierdzenia złożenia oferty,  po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć;
 2. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli Oferent zrealizuje każdy  z założonych w ofercie rezultatów na poziomie  min. 85 %;
 3. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
 4. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.             

 

5. Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. minimalną liczbę uczestników zadania, minimalną liczbę badań, porad, konsultacji itp.,

6. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji, Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama