Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Reklama
Nabór od 13.05.2022 do 11.11.2022 23:59
Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN

§ 11 Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

1.    Na wniosek organizacji Zarząd może zlecić wnioskodawcy, z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym spełniającego warunki określone w Ustawie.
2.    Ofertę realizacji zadania publicznego składa się za pośrednictwem serwisu witkac.pl.
3.    Oferta może być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).
4.    Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania.
5.    Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.
6.    Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu podlega ocenie formalnej.
7.    W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych lub w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, Zarząd niezwłocznie przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.
8.    Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty.
9.    Decyzja Zarządu jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

 

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty w ciągu dwóch dni roboczych - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama