Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Reklama
Nabór od 05.05.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Rozwoju , Sportu i Promocji Miasta
Łączny budżet 63,59 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Nabór ofert w trybie art. 19a (tryb ciągły) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
 • założenia oferty i proponowane działania są zgodne z lokalnymi potrzebami i rozwojem miasta;
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych;
 • w budżecie znajdują się wystarczające środki na realizację zadania;
 • oferta w wersji papierowej została złożona w terminie;
 • ofertę złożył podmiot uprawniony;
 • oferta została podpisana przez upoważnione osoby;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. Małego Grantu decyduje Burmistrz Miasta Wałcz, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
   

W przypadku pozytywnej opinii w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia oferty, zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń UM Wałcz, stronie internetowej urzędu oraz w BIP Urzędu. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta Wałcz. Po uwzględnieniu oferty, o której mowa w art.19a, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę na wykonanie zadania publicznego.

Gmina Miejska Wałcz zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie gminy lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału merytorycznego zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych. W przypadku uznania braku celowości realizacji proponowanego przez Oferenta zadania lub braku środków na jego realizację, Burmistrz Miasta Wałcz pozostawia ofertę bez dalszego biegu, o czym Oferent zostanie poinformowany za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Od decyzji Burmistrza Miasta Wałcz o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Informujemy również:

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji kosztów. Dopuszczalne zwiększenie pojedynczego kosztu finansowanego z dotacji nie może wynieść więcej niż 10% może jednak ulec zmniejszeniu w dowolnej wysokości.

Wersja papierowa:

Wygenerowaną za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl ofertę w wersji papierowej, zawierającą sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wraz z załącznikami oraz wygenerowanym potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Miasta Wałcz w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty elektronicznej, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Wałcz, w przypadku nadsyłania ofert pocztą decyduje data nadania w placówce pocztowej) na adres:

Urząd Miasta Wałcz

Plac Wolności 1

78-600 Wałcz
 

Uwaga!

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

 

Załączniki:

 1. Potwierdzenie złożenia oferty wymagany elektronicznie, wymagany format: pdf;
 2. Kopie aktualnych wyciągów z innych rejestrów lub ewidencji jeśli oferent nie podlega wpisowi w KRS wymagany elektronicznie, wymagany format: pdf.

W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. stowarzyszenia zwykłe) - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru bądź ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;

 1. Statut/regulamin organizacji wymagany elektronicznie, wymagany format: pdf. Potwierdzony za zgodność z oryginałem;
 2. Oświadczenie wymagany elektronicznie, wymagany format: pdf.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama