Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 13.05.2022 do 06.06.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 234 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy.

Informacje o zadaniu:

 • Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy.
 • Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 • Cel zadania: Celem zadania jest promocja i wsparcie organizacji wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy.
 • Opis zadania:

 

Zadanie powinno być realizowane poprzez:

 1. Promocję idei wolontariatu wśród warszawskich uczniów, ich rodziców i nauczycieli, przy wykorzystaniu m.in. materiałów rekomendowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 2. Prowadzenie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla funkcjonujących i nowopowstałych szkolnych form wolontariatu;
 3. Wsparcie opiekunów szkolnych form wolontariatu w realizacji ich bieżących zadań, z uwzględnieniem roli opiekunów nie tylko w organizacji wolontariatu, ale także pełnienia roli pośrednika wolontariatu pomiędzy uczniami, a lokalnymi instytucjami i organizacjami współpracującymi z wolontariuszami;
 4. Promocję wolontariatu wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli przez pryzmat budowania ścieżki kariery.

 

Zadanie powinno uwzględniać:

1. Ścieżka 1 - Kompleksowe wsparcie dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rad wolontariatu (jeśli zostały utworzone), rad rodziców, opiekunów szkolnych form wolontariatu, samorządów uczniowskich i szkolnych form wolontariatu w zakresie rozwoju szkolnych form wolontariatu. Działania powinny być realizowane poprzez doskonalenie indywidualnych planów działania szkolnych form wolontariatu, prowadzenie wsparcia mentorskiego w wybranych szkołach, realizowanie zadań sieciujących szkoły i inicjujących współpracę między tymi szkołami. Podjęte działania mają mieć na celu rozwój wolontariatu w szkołach poprzez podniesienie jakości działających form.

Tym działaniem powinno być objętych co najmniej 30 szkół podstawowych i ponadpodstawowych (po 15 w każdym roku szkolnym, w którym realizowane jest zadanie). W tej ścieżce mogą wziąć udział szkoły bez względu na doświadczenie oraz uczestniczenie/nieuczestniczenie w poprzednich edycjach tego działania

2. Ścieżka 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 30 (po 15 w każdym roku szkolnym, w którym realizowane jest zadanie) otwartych szkoleń, debat, spotkań, wizyt studyjnych, warsztatów organizowanych w szkołach na prośbę przedstawicieli szkoły lub uczniów i innych form wzmacniających i wspierających rozwój szkolnych kół wolontariatu w Warszawie. W tej ścieżce mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych działających na terenie Warszawy.

 

Obszary merytoryczne, w ramach których powinny być dobierane konkretne tematy ww. wydarzeń:

 1. Podstawy formalno-prawne organizacji wolontariatu w szkołach
 2. Standardy organizacji wolontariatu.
 3. Korzystanie z narzędzi wspierających funkcjonowanie szkolnych form wolontariatu.
 4. Budowanie długofalowych działań szkolnych form wolontariatu.
 5. Nawiązywanie współpracy z różnorodnymi podmiotami w zakresie organizacji wolontariatu szkolnego (np. organizacje pozarządowe, instytucje publiczne takie jak m.in.: ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy kultury, młodzieżowe domy kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola…).
 6. Dobre praktyki organizacji wolontariatu w szkołach.
 7. Wsparcie opiekunów szkolnych form wolontariatu.
 8. Integracja społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez działania wolontariackie.

Podczas opracowywania szczegółowych tematów oferent powinien wykorzystywać materiały merytoryczne dostępne na Miejskim Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl (baza wiedzy).

3. Ścieżka 3 - Prowadzenie otwartego i bieżącego doradztwa i wsparcia dla organizatorów i koordynatorów wolontariatu w placówkach oświatowych.

Celem tego działania jest doraźne odpowiadanie na potrzeby placówek oświatowych nieobjętych ścieżką 1.

 

4. Organizacja wydarzeń sieciujących i promujących wolontariat szkolny. Wydarzenia powinny angażować odbiorców działań każdej ze wskazanych powyżej ścieżek.

Ważnym aspektem łączącym wszystkie powyższe ścieżki powinno być sieciowanie koordynatorów wolontariatu w placówkach oświatowych oraz samych wolontariuszy, które umożliwi wymianę dobrych praktyk.

Oferent może zaproponować działania realizowane zarówno w formie on-line jak i stacjonarnej. Realizacja zadania powinna być dostosowana do obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych.

 

W ofercie powinny zostać uwzględnione następujące elementy:

 1. Szczegółowe opisy rekrutacji placówek – do każdej ze ścieżek zadania.
 2. Koncepcja pracy ze zrekrutowanymi placówkami w ramach pierwszej ścieżki.
 3. Tematy i formy działania w ramach drugiej ścieżki.
 4. Formy doradztwa i wparcia w ramach trzeciej ścieżki.
 5. Wskazanie liczby placówek i osób, które będą objęte zadaniem, z uwzględnieniem każdej ze ścieżek oraz wydarzeń podsumowujących.

Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę z wolontariuszami, zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu www.ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.

Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójne z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celu operacyjnego 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe realizuje cel III.1 „Podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie, Stworzenie systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu” oraz pośrednio cel II. „Stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy”.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

 1. Zgodność oferty z projektem „Ochotnicy warszawscy” i zawartymi w nim standardami współpracy z wolontariuszami;
 2. Zaproponowane i opisane metody oraz narzędzia rekrutacji uczestników w ramach każdej ścieżki;
 3. Atrakcyjność, różnorodność, innowacyjność i dostosowanie form i narzędzi do pracy z odbiorcami działań w ramach pierwszej ścieżki, z uwzględnieniem pracy z uczniami w różnym wieku, z różnych typów szkół;
 4. Wskazane tematy, formy realizacji i liczbę spotkań w ramach realizacji ścieżki drugiej.
 5. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających aktywność społeczną i obywatelską uczniów, w szczególności z zakresu rozwoju wolontariatu szkolnego oraz pracy z kadra pedagogiczną.

W ramach realizacji zadania wyłoniony oferent zobowiązany będzie do:

 1. Stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego, niestosowania nazwy zadania publicznego w promocji i kontakcie z odbiorcami działań oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”.
 2. Nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili projektu w mediach społecznościowych;
 3. Przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 4. Przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz samodzielnego zamieszczania na portalu części takich informacji, przy użyciu udostępnionej funkcjonalności kalendarza;
 5. Ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy”, opisanym w jego treści);
 6. Podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (www.ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu i wolontariuszy do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;
 7. Przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń nie później niż do dnia 28 lutego 2024 r. Rekomendacje powinny zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na organizowanych wydarzeniach, zainteresowania organizatorów poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji i promocji działań.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa  dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak  związane ofertą w tym zakresie. 

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z realizacją działań mających na celu rozwój wolontariatu w szkołach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama