Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Plenery edukacyjne"
Nabór od 27.04.2022 do 25.05.2022 15:30
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Plenery edukacyjne".

Załącznik
do uchwały nr CCCLIX/6221/2022
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2022 r.,
i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Cel konkursu

Projekt ma na celu wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Tytuł konkursu: „Plenery edukacyjne”.

I. Rodzaj i opis zadania

 1. Organizacja jedno- lub kilkudniowych zajęć/warsztatów dotyczących tematyki przyrodniczej dla grup dzieci i młodzieży (minimum 10 osób w grupie) z klas I-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich z województwa lubelskiego na cennych przyrodniczo terenach zlokalizowanych w regionie, takich jak parki narodowe (Poleski, Roztoczański), parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000.
 2. Zadanie publiczne dotyczy ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i jest zgodne z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Celem zadania jest: edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.
 4. Termin realizacji zadania: od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
 5. Oczekiwane rezultaty zadania: przeprowadzenie procesu szkolenia urozmaiconego różnymi formami aktywizacji dzieci, odpowiednimi do wieku uczestników.
 6. Sposób monitorowania rezultatów: lista uczestników zajęć/warsztatów, komunikaty organizacyjne, dokumentacja fotograficzna. Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 200 000,00 zł na realizację wskazanego powyżej zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonego niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego planowanych do realizacji w 2022 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i są to:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
  3. uchwała Nr XXXI/479/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5840).
 2. Oferenci mają obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów realizowanego przez siebie zadania publicznego (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego oferenta).
 3. Wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy, który jest przewidziany do realizacji zadania, powinien określać:
 • rodzaj wykonywanej pracy np. koordynacja zadania, obsługa techniczna, obsługa księgowa, prowadzenie działań promocyjnych;
 • wartość nieodpłatnej pracy, którą określa się, uwzględniając ilość czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średnią wysokość wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej
 1. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w ofercie w części V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. Opis wykorzystania wkładu własnego rzeczowego do realizacji zadania publicznego lub podanie jego wyceny nie stanowi podstawy do uznania go za wkład własny.
 2. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:

                                     1.

Obsługa instruktorska/dydaktyczna

                                     2.

Transport: uczestników i sprzętu

                                     3.

Ubezpieczenie uczestników zadania

                                     4.

Wyżywienie

                                     5.

Zakwaterowanie

                                     6.

Wynajem i zakup niezbędnych materiałów i sprzętu

                                     7.

Dyplomy i pamiątki wręczane dzieciom na zakończenie warsztatów

                                     8.

Zakup materiałów związanych z promocją Województwa Lubelskiego m.in.: banery, roll-up, plakaty, ulotki itp. (do 5% kosztów bezpośrednich zadania)

 1. Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. poniesione przed terminem zawarcia umowy,
  2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania (w tym np. pokrycie kosztów: zakupu budynków lub lokali oraz zakupu gruntów, działalności gospodarczej, politycznej i/lub religijnej podmiotów, utrzymania biur podmiotów oraz wynagrodzeń pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania),
  3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
  4. z tytułu opłat i kar umownych,
  5. poniesione na przygotowanie oferty,
  6. poniesione po terminie realizacji zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania realizowane w terminie: od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
 2. Ze środków dotacji mogą być pokrywane koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.
 3. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VIII.
 5. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
 6. Wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego jest obowiązkowe. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30%. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego.
 8. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
 9. Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane jako niespełniające warunku formalnego konkursu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty.
 10. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
 11. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Termin i warunki składania ofert

VI. Termin składania ofert na realizację zadania upływa 25 maja 2022 r. o godz. 15:30:00.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

 1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – EDUKACJA 2022” z podaniem numeru i nazwy zadania konkursowego, opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.
 2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
  1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
  2. data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,
  2. statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,
  3. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.
 2. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 1. potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 3. podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 1. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.
 2. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 3. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.
 4. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).
 5. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją Oferenta, powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejonowy wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.
 6. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania w formie telefonicznej lub e-mailem, do uzupełnienia braków pod rygorem odrzucenia oferty.
 7. W przypadku oferty składanej w Generatorze Witkac.pl dokumenty, o których mowa wyżej, należy załączyć do oferty w wersji papierowej.

VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Oceny formalna i merytoryczna zostaną dokonane w terminie: do 15 czerwca 2022 r.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 4. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

 

OCENA FORMALNA

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert,
jak również w wersji papierowej

  tak

nie

2. Oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert

  tak

nie

3. Oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż jedną ofertę

  tak

nie

4. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie

  tak

nie

5. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji Oferenta

  tak

nie

6. Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu

  tak

nie

7. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie

  tak

nie

8. Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.

  tak

nie

9. W ofercie prawidłowo wypełniono zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

  tak

nie

10. Oferta wraz z załącznikami została opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji

  tak

nie

11. Oferent zadeklarował wymagany w ogłoszeniu wkład własny w wysokości min. 5% kosztów realizacji zadania

  tak

   nie

12. Kosztorys zadania jest poprawny pod względem rachunkowym

  tak

nie

13. Zadanie wpisuje się w cele konkursu

  tak

nie

14. Opis poszczególnych działań jest zgodny z harmonogramem i kosztorysem

  tak

nie

15. Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki

    tak

    nie

  uzupełniono

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-15 została udzielona odpowiedź „NIE”,
oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych załączników, będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub e-mailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

             

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem pkt VII ust. 8.

 1. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 2. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną liczbę punktów:

 

OCENA MERYTORYCZNA

RODZAJ KRYTERIUM:

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1. Zasięg realizowanego zadania i jego znaczenie dla województwa lubelskiego.

   15

 

2. Rzetelność i przejrzystość przedstawionego opisu i harmonogramu działań, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, spójność działań z opisem i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi działaniami

   10

 

3. Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania

   10

 

4. Liczba bezpośrednich uczestników zadania

   10

 

5. Działania promujące województwo lubelskie (forma i zasięg)

   5

 

RAZEM:

   50

 

KRYTERIA FINANSOWE

1. Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: zasadność wydatków, spójność wydatków z planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar

   10

 

2. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania

   10

 

3. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

   5

 

RAZEM:

   25

 

KRYTERIA ORGANIZACYJNE

1. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania, w tym kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy

   15

 

2. Zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania (np. sprzęt, materiały)

   5

 

3. Dotychczasowe doświadczenia Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz możliwość realizacji zadania przez Oferenta

   5

 

RAZEM:

   25

 

Ogólna liczba punktów:

   100

 

 

 1. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.
 2. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
 4. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Środowisko/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

IX. Dane za lata 2020 i 2021

W latach 2020-2021 Zarząd Województwa Lubelskiego nie realizował otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz nie przekazywał dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
  1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
 3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego powinna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
 4. Oferta powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.
 5. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.
 6. Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób i termin wypłaty dotacji w zawartej umowie mogą być zależne od sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.
 7. W przypadku dalszego występowania stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, zakup środków do dezynfekcji/środków ochrony, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji zadania, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej. Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią.
 8. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.
 9. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z Oferentem).
 10. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Środowisko/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama