Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ekologii i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 22.04.2022 do 16.05.2022 15:00
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Powiat Wrocławski, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

   Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego]

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm);
 3. Uchwała nr XXI/225/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29.09.2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”.

III. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń o charakterze powiatowym (dla mieszkańców minimum dwóch gmin powiatu,  w szczególności dla dzieci i młodzieży) w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Do zadań priorytetowych objętych niniejszym konkursem należą:

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

2. Edukacja w zakresie zachowań proekologicznych.

3. Edukacja w zakresie wykorzystania roweru jako transportu ekologicznego

4. Propagowanie działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza w powiecie wrocławskim.

 

Przewidywana wysokość środków - do kwoty 50 000 zł brutto

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 15.06.2022 r. do dnia 15.11.2022 r.
 2. Termin realizacji zadnia powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.

Należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związanie z realizacją zadania.

 

 1. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.

Uwaga !

W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany

w ogłoszeniu.

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Teren Powiatu Wrocławskiego

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Zarząd przyznaje dotację na realizację zadania określonego w ofercie wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru     odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację oraz powinno mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego z co najmniej 2 gmin (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać spełnienie ww.  wymogów).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Dotacja może być niższa i w takim przypadku Oferent będzie miał możliwość skorygowania oferty proporcjonalnie do kwoty obniżenia dotacji lub do rezygnacji z realizacji zadania.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa musi zostać zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

    a. niezbędne do realizacji zadania publicznego,

    b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

    c. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

    d. uwzględnione w budżecie zadania,

    e. udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona

        dokumentacja finansowo-księgowa,

    f. ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji zgodne z zatwierdzonym

        kosztorysem.

 

2. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

    a. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (np. materiały szkoleniowe,          

        zakup nagród, odzieży, żywności, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, itp;

    b. koszty obsługi zadania publicznego;

    c. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, 

        folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp.)  w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości  

        zadania

    d. koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości  

        zadania (koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, zakup materiałów 

        biurowych itp.).

 

UWAGA !

1) Przyznana dotacja może być wydana wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem i na potrzeby osób, do których jest ono adresowane.

2) Termin poniesienia wydatków ustala się zgodnie z terminem realizacji zadania.

3) Wszelkie zakupy towarów/usług muszą być dokonywane w terminie realizacji konkretnego działania wskazanego w harmonogramie – nie dotyczy to obsługi księgowej, którą można rozliczyć do ostatniego dnia realizacji całego zadania.

4) W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo–księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.

5) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji zadania do 20% wartości danego wydatku, bez konieczności zawierania aneksu.

6) Nie jest możliwe dokonywanie przesunięć z kosztów realizacji zadania na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne.

 

3. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

    a. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;

    b. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na 

         samochód, obsługa księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, 

         CO itp.);

    c. remonty i adaptacje pomieszczeń;

    d. kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i 

        pożyczek;

     e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;

     f. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie

         przepisów szczególnych;

     g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;

     h. inwestycje i zakupy inwestycyjne.

 

VIII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU

1. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości zadania, Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitej wartości zadania.

2. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego Oferenta  oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

 

3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

      a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w 

          porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy,

      b. wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy

          (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

      c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza   

          musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach 

          przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 25 zł za jedną 

          godzinę pracy,

      d. wolontariuszem nie może być adresat zadania,

      e. wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie 

          może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.

IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

a. Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC

(https://witkac.pl/Account/Login).

 b. Wygenerowaną w systemie WITKAC ofertę należy złożyć podpisaną w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, osobiście lub przesyłając pocztą w terminie do dnia 16.05.2022 r. do godziny 15:00.

   Do oferty w wersji papierowej należy dołączyć:

 1. tabelę dotyczącą kosztów realizacji zadania przewidzianych do sfinansowania z otrzymanej dotacji (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do ogłoszenia);
 2. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik 2 do ogłoszenia); 
 3. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (nie dotyczy podmiotów wpisanych w KRS i stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym);
  • w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w KRS – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru      lub ewidencji;
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów;
  • w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji nieujawnionych w KRS na dzień składania oferty, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta - uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

 

 c. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

 

 d. Oferty w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju zadania w ogłoszeniu o konkursie.

 

e. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, niekompletne, nieczytelne, nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu dokumentu w wersji papierowej, nie datę wprowadzenia oferty do systemu WITKAC lub nadania przesyłki zawierającej ofertę w wersji papierowej w placówce pocztowej!

f. Oferty złożone w systemie WITKAC, bez złożenia oferty w wersji papierowej w ww. terminie w Starostwie Powiatowym, nie będą rozpatrywane.

g. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

h. Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty należy czytelnie wypełnić. Jeżeli dane pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

i. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

X. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 10.06.2022 r.
 2. Zarząd powoła Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert. W skład Komisji wejdą 3   przedstawiciele Zarządu lub osoby przez niego upoważnione oraz 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy wyłonieni w naborze ogłoszonym przez Zarząd w dniu ogłoszenia   konkursu.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy 

    zostaną wybrani na podstawie kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że nie mogą reprezentować 

    Oferenta, który bierze udział w konkursie.

      4. Wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

     Kryteria oceny formalnej:

 1. kwalifikowalność oferenta,
 2. terminowość złożenia oferty,
 3. kompletność oferty,
 4. właściwy formularz oferty,
 5. wymagane załączniki,
 6. podpisy osób uprawnionych.

 

     Kryteria oceny merytorycznej:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do   zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent   będzie realizować zadanie publiczne,
 4. w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych   własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. uwzględnienie planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń   wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w   latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość  oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

     Pozostałe kryteria:

 1. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
 2. innowacyjność i atrakcyjność form zadania,
 3. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, duża liczba odbiorców,

działania wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,

 1. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu.

XI. ZASTRZEŻENIA I UWAGI

 1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści  ogłoszenia.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również  negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania w ramach ogłoszenia.
 3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem  zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu  Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

    www.bip.powiatwroclawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.

       4.  O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub e-mailem.

      5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

     6. Zleceniobiorca powinien wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez       Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).

   7. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 poz. 2057).

XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 1. W 2022 r. na powierzenie / wsparcie realizacji zadań  z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  przeznaczono  50 000 zł brutto.
 2. W 2021 r. na powierzenie / wsparcie realizacji zadań  z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  przeznaczono środki w wysokości 20 000 zł brutto, z czego zostało zrealizowane 10 000 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama