Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z...

Reklama
Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego
Nabór od 25.04.2022 do 14.05.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 249,15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego

Zadanie finansowane ze środków: Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.
Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi:  249 150,00 zł

Na rok 2022: 113 250,00 zł w tym: 66 300,00 zł środki PPiRPAoPN

Na rok 2023: 135 900,00 zł w tym: 83 988,00 zł środki PPiRPAoPN

       Termin realizacji zadania:

        sierpień 2022 r. - 30 czerwca 2023 r.

       Beneficjenci zadania:

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat oraz w szczególnych sytuacjach dzieci młodsze, zagrożone lub dotknięte marginalizacją z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów oraz przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także ich rodzice i opiekunowie.

Miejsce realizacji zadania:

Lokale będące w dyspozycji Oferenta lub lokale w zasobach Gminy Miasta Gdańska, znajdujące się na terenie miasta Gdańska.

       Zakres zadania:

1. Zadanie przewiduje prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Gdańska o łącznej liczbie 30 miejsc. Planuje się prowadzenie dwóch placówek:

    1) w formie opiekuńczej – 15 miejsc (stawka na miejsce/m-c – 730,00 zł),

    2) w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – 15 miejsc (stawka na miejsce/m-c – od 312,00 zł dla placówki funkcjonującej 2 dni w tygodniu do 780,00 zł dla placówki funkcjonującej 5 dni w tygodniu).

2. Oferowane wsparcie, w pierwszej kolejności, powinno być dedykowane dzieciom z rodzin objętych pomocą MOPR w Gdańsku, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów.

3. W wykonywaniu swoich zadań placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W zakresie naboru dzieci podstawowym źródłem informacji będą: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, a w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujących wsparcie na rzecz rodzin.

4. Charakter placówki oraz zakres świadczonych usług muszą być zgodne z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardami działania placówek wsparcia dziennego w Gdańsku dostępnymi na stronie: http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/placowki-wsparcia-dziennego/.

5. Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

6. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej powinna:

    1) zapewnić dziecku:

      a) opiekę i wychowanie,

      b) pomoc w nauce,

      c) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

    2) współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;

    3) prowadzić na bieżąco dokumentację, w tym

      a) kontrakt z rodzicem/opiekunem,

      b) kartę pobytu dziecka,

      c) kartę kontaktów z instytucjami,

      d) kartę kontaktów z rodzicami;

    4) prowadzić w oparciu o własne wzory:

      a) dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć,

      b) dokumentację pracy specjalistów

7. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę powinna:

    1) zapewnić dziecku opiekę i wychowanie;

    2) realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne;

    3) współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;

    4) prowadzić na bieżąco dokumentacje, w tym:

      a) kontrakt z rodzicem/opiekunem,

      b) kartę pobytu dziecka,

      c) kartę kontaktów z instytucjami,

      d) kartę kontaktów z rodzicami;

     5) prowadzić w oparciu o własne wzory:

       a) dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć,

       b) dokumentację pracy specjalistów.

     6) funkcjonować przez 2 - 5 dni w tygodniu po minimum 4 godziny;

     7) w przypadku placówki funkcjonującej więcej niż 2 dni w tygodniu wymagana jest dostępność do stałego lokalu umożliwiającego prowadzenie zajęć z dziećmi.

8. W ofercie Oferent przedstawia informacje w zakresie posiadaniu prawa do lokalu zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej powinna prowadzić zajęcia z dziećmi przez cały rok we wszystkie dni robocze przez minimum 4 godziny dziennie.

10. Placówka powinna prowadzić zajęcia z dziećmi w liczbie zgodnej z liczbą miejsc, na którą przyznana zostanie dotacja. W przypadku podziału na grupy wiekowe planowana łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach powinna być każdego dnia zgodna z liczbą miejsc, na którą przyznana zostanie dotacja.

11. W okresie wakacji placówka może realizować działania animacyjne w przestrzeni ulicznej.

12. Praca zatrudnionych specjalistów powinna koncentrować się na działaniach bezpośrednich z dziećmi, a jej celem powinno być zwiększenie poziomu samooceny, nabycie umiejętności podejmowania decyzji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

13. Dobór realizowanych warsztatów/zajęć dodatkowych powinien być zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników placówki.

14. Placówka wsparcia dziennego zobowiązana jest realizować ogólnorozwojowe zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia wspierające rozwój, wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku odbiorcy. Realizację zajęć należy potwierdzić wynikami przeprowadzonej ewaluacji na początku i końcu realizacji programów profilaktycznych, sporządzonej w oparciu o własne narzędzia dostosowane do proponowanego programu

15. Oferent powinien wskazać w ofercie sposób uwzględnienia zasady równych szans i zasady zrównoważonego rozwoju przy realizacji planowanego zadania, w tym realizację zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”.

16. Oferent w ofercie przedstawi możliwość zastosowania alternatywnych sposobów realizacji działań i osiągania rezultatów (m.in. zajęcia online, spotkanie na platformach komunikacyjnych, kontakt telefoniczny, kontakt z wykorzystaniem materiałów elektronicznych itp.) w przypadku, gdy w okresie związanym z wystąpieniem stanu epidemii, wsparcie nie będzie mogło być realizowane w formie stacjonarnej.

17. Realizator zadania zobowiązany będzie do:

    1) prowadzenia ciągłej i bieżącej rekrutacji do placówki przez cały okres realizacji zadania publicznego;

    2) zgłaszania do MOPR faktu przyjęcia do placówki dziecka poniżej 6 roku życia wraz z uzasadnieniem;

    3) przekazywania do MOPR, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, zestawienia frekwencji dzieci;

    4) zapewnienia materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć;

    5) zapewnienia uczestnikom zadania co najmniej jednego posiłku, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci w placówce;

    6) ubezpieczenia uczestników zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków.

18. W przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w placówce, liczba dni i godzin funkcjonowania placówki może być zmieniona za pisemną zgodą Organizatora konkursu

UWAGA: Oferta będzie dodatkowo punktowana, jeżeli w zadaniu wskazana zostanie realizacja programów rekomendowanych.

       Wymagania kadrowe:

1. Zatrudnione osoby muszą spełniać wymagania określone w art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Osoby prowadzące tematyczne zajęcia/warsztaty powinny posiadać wykształcenie lub doświadczenie w danej dziedzinie, potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

3. W przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie Zleceniodawcy, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, zgłoszenia tego faktu wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika.

       Wymagana dodatkowa dokumentacja:

1. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w danej formie lub w przypadku braku zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w art. 18 b i art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wzór narzędzi ewaluacyjnych.

3. Ramowy tygodniowy harmonogram pracy placówki.

      Dokumenty składane Organizatorowi konkursu przed podpisaniem umowy:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej zaangażowanej osoby w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania.

2. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu (np. umowa użyczenia).

 

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji zadania, tj. osób posiadających wykształcanie i doświadczenie zawodowe, niezbędne do właściwego wykonania zadania konkursowego.

Do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Osoba, która nie posiada kwalifikacji może współprowadzić zajęcia z wykwalifikowanym socjoterapeutą, pod warunkiem przygotowania kierunkowego oraz ukończenia form szkoleniowych, przygotowujących do pracy z grupą.

W przypadku prowadzenia zajęć z rodzicami, zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do pracy z rodzicami (np. certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Program Wzmacniania Rodziny”) lub inne szkolenia przygotowujące do pracy z rodzicami/opiekunami.

UWAGA: Oferent zobowiązany jest - w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi - do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Przed dopuszczeniem danej osoby do wykonywania powierzonych zadań podmiot zatrudniający, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat i in.) uzyskuje nieodpłatnie informacje o tej osobie z Rejestru z dostępem ograniczonym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczą one tego, czy osoby, które będą prowadzić pracę z osobami małoletnimi znajdują się w tym Rejestrze. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi.

 

Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne,
w szczególności:

1. informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych);

2. edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, popularyzacja dobrych praktyk, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.);

3. działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową) - należy pamiętać, aby strategia alternatyw była jedynie uzupełnieniem planowanych działań profilaktycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama