Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Możliwość wnioskowania o zwiększenie dotacji podmiotowych udzielonych na rok 2022

Reklama
Nabór od 11.04.2022 do 15.05.2022 16:00
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Pan Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o możliwości zwiększenia wysokości dotacji podmiotowych umożliwiających lub ułatwiających działalność w 2022 r. podmiotów realizujących działania na rzecz mniejszości narodowych etnicznych. Podjęta przez wiceministra Błażeja Pobożego decyzja stanowić ma tarczę niwelującą lub ograniczającą negatywne skutki pandemii oraz globalnego kryzysu.

W marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. W nawiązaniu do oceny stanu sytuacji epidemicznej wprowadzano rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wspomnianego wirusa i zwalczające wywołaną nim chorobę.

Oprócz instrumentów o charakterze powszechnym dostępnych dla ogółu podmiotów, minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, już w pierwszych dniach po ogłoszeniu na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego, aktywnie włączył się w działania mające przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

Wśród głównych działań podjętych w tym celu należy wymienić:

  1. działania informacyjne – przekazywanie zleceniobiorcom wytycznych odnośnie sposobu realizowania zadań w warunkach licznych, niemożliwych do przewidzenia zagrożeń i obiektywnych utrudnień;
  2. szeroki, elastyczny i stale dostosowany do sygnalizowanych potrzeb wachlarz przypadków, w których modyfikowano sposób realizacji zadań;
  3. rezygnacja z wymogu wnoszenia przez zleceniobiorców wkładu własnego w przypadku uzyskania dotacji podmiotowej;
  4. stworzenie warunków umożliwiających w pełni elektroniczny obrót dokumentów w sprawach ubiegania się o udzielenie dotacji na realizację zadań z obszaru mniejszości narodowych i etnicznych, począwszy od złożenia wniosku aż po rozliczenie sposobu wydatkowania dotacji;
  5. zwiększenie środków budżetowych na realizację w 2022 r. zadań publicznych w tym obszarze o 2 000 tys. zł, w porównaniu do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w 2021 r. Przy czym należy zauważyć, że było to największe zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel od 2008 r.

Niewątpliwie jednak wciąż mierzymy się z długofalowymi negatywnymi skutkami pandemii. Świadczyć o tym mogą chociażby dostępne wskaźniki cen towarów i usług. Przeciwdziałać temu mają kolejne instrumenty o charakterze ogólnym wdrażane przez rząd. Niezależnie od nich, w ocenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, konieczne jest zastosowanie nadzwyczajnych, jednorazowych środków w celu zminimalizowania problemów, z którymi stykają się podmioty realizujące zadania publiczne na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw postulatom formułowanym przez podmioty realizujące zadania publiczne na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, po uzyskaniu akceptacji ze strony Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, będącego przedstawicielem mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, Pan Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o możliwości zwiększenia wysokości dotacji podmiotowych umożliwiających lub ułatwiających działalność w 2022 r. podmiotów realizujących działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Podjęta przez wiceministra Błażeja Pobożego decyzja stanowić ma tarczę niwelującą lub ograniczającą negatywne skutki pandemii oraz globalnego kryzysu gospodarczego. Stanowi ona również naturalne rozwinięcie podejmowanych od 2020 r. działań w tym celu.

W celu zwiększenia wysokości dotacji podmiotowej konieczne jest przedstawienie przez zainteresowany podmiot (który uzyskały dotacje podmiotowe na rok 2022) wniosku opisującego zwiększone potrzeby podmiotu w zakresie utrzymania umożliwiającego prowadzenie działalności. Do prośby należy załączyć korektę wniosku o udzielenie dotacji.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy zainteresowane podmioty do nadesłania, w terminie do dnia 15 maja 2022 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ul. Stefana Batorego 5

02-5921 Warszawa

lub

za pośrednictwem ePUAP albo Elektronicznego Systemu Udzielania Dotacji

wniosku o zmianę warunków zawartej umowy (tzw. wniosek o aneks) na podstawie której finansowane lub dofinansowane ze środków publicznych są koszty prowadzenia w 2022 r. działalności.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i zostać sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z zawartej umowy dotacji.

Reklama