Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs na granty instytucjonalne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Reklama
Nabór od 27.04.2022 do 07.06.2022 12:00
Konsorcjum Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Łączny budżet 1,6 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 85 tys. do 100 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
7 kwietnia wystartował konkurs na granty instytucjonalne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wnioski będzie można składać od 27 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcie ich rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji. Zakres działań finansowanych z grantu instytucjonalnego powinien wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Powinny być to zatem działania/inicjatywy własne organizacji, które:

 • są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,
 • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku czy poprawę infrastruktury.

Wnioskodawcami mogą być tylko podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 • są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (1. Ochrona praw człowieka – w tym kwestie związane z równością płci; 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu; 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – w tym kwestie związane z ochroną środowiska; 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
 • posiadają wieloletnią strategię/plan rozwoju (min. na lata 2022-2024);
 • odnotowały średni roczny obrót na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 zakończonych lat obrachunkowych z ostatnich 5 lat od momentu ogłoszenia naboru;
 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2021;
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe;
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany oraz nie zostały mu postawione zarzuty za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • działają w interesie publicznym, przestrzegają praw człowieka i kierują się w swoich działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
 • nie będą wykorzystywały grantu i ew. wkładu własnego do prowadzenia praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej.

Zaproszenie do składania wniosków o granty instytucjonalne

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w konkursie grantowym na granty instytucjonalne.

Kwota środków w konkursie na granty instytucjonalne wynosi 1 600 000 EUR z Funduszy Norweskich.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów instytucjonalnych:

 • minimalna kwota grantu: 85 000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 100 000 EUR,
 • czas realizacji działań finansowanych z grantu: od 18 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • wymóg posiadania wieloletniej strategii/planu rozwoju organizacji (min. na lata 2022-2024);
 • wymóg średniego rocznego obrotu organizacji na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 zakończonych lat obrachunkowych.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami, zwanym dalej Generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Wnioski nie mogą być składane w partnerstwach projektowych – ani polskich, ani zagranicznych.

Dwa konkursy – jeden grant

Każdy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w każdym z dwóch konkursów na granty instytucjonalne: w Funduszu Regionalnym i w Funduszu Krajowym. Jedna organizacja może otrzymać grant tylko w jednym z konkursów na granty instytucjonalne w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy grantowej z Wnioskodawcą, który otrzyma wcześniej grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, niezależnie od tego jak wysoko zostanie oceniony jego wniosek.

Można ubiegać się o grant instytucjonalny niezależnie od tego, czy Wnioskodawca otrzymał lub ubiegał się o granty w poprzednich konkursach (na projekty tematyczne i interwencyjne) organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pełna treść ogłoszenia >>

Nagranie webinarium pt. Konkurs instytucjonalny. Założenia i kwestie formalne z 7 kwietnia będzie dostępne na stronie Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, w zakładce: “Biblioteka”.

Terminy

Termin składania wniosków:

 • od 27 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 15 czerwca 2022 roku,
 • pierwszego etapu oceny merytorycznej i informacji o zaproszeniach do udziału w rozmowach: 11 lipca 2022 roku,
 • dwustopniowej oceny merytorycznej wniosków: do 12 sierpnia 2022 roku.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.

Reklama