Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

otwarty konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa...

Reklama
otwarty konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r
Nabór od 08.04.2022 do 29.04.2022 23:59
Departament Terenów Wiejskich
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r. .
 1. Nazwa konkursu

 

Otwarty Konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r.

 

 1. Cel konkursu                                                           

 

Celem Konkursu jest ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin, edukacja ekologiczna i promocja w zakresie pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego.

 

 1. Podmioty uprawnione

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), statutowo działające
w obszarze objętym celem i założeniom Konkursu:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

 

Oferty należy składać w terminie do 29.04.2022 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 

Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w terminie do 31.05.2022 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

Realizacja zadania będzie trwała do 30.09.2022 roku.

 

Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków[1], jak i papierowej, stanowiącej wydruk z generatora ofert. Dopuszczalne jest składanie ofert za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale potwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164
lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7) lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/).

Złożone oferty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane
jest złożenie czytelnych podpisów). Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej kopii przez osobę uprawnioną.

 

 1. Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania       

 

 1. DZIAŁANIE OBLIGATORYJNE
   
  1. Pielęgnacja i ochrona cennych siedlisk roślin dla pszczół miododajnych i owadów zapylających poprzez zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych na terenie Województwa Śląskiego.
 1. Zasiew lub nasadzenia roślin muszą być zgodne z biologią poszczególnych gatunków roślin.  
 2. Koszty związane z działaniem obligatoryjnym muszą stanowić minimum 2 000,00 zł
 3. wraz z ofertą należy przedłożyć stosowne oświadczenie, z którego wynika, iż Oferent posiada pozwolenie na wykonanie zasiewu lub nasadzeń.
 4. Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatu będzie dokumentacja fotograficzna roślin sporządzona przed i po wysiewie/nasadzeniu, wykaz ilościowy zasianych/zasadzonych roślin wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.
   
 1. DODATKOWE DZIAŁANIA PRZY REALIZACJI ZADANIA OBLIGATORYJNEGO:

 

 1. Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu  zajęć (w dowolnej formie np. warsztaty, pokazy ekologiczno – edukacyjnych) propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
 1. Zajęcia powinny uwzględniać m.in.: pokaz produktów pszczelich, sprzętu i wyposażania ula, pokaz rodziny pszczelej, degustację miodów, odwiedzenia pasiek. 
 2. Zajęcia powinny objąć grupę minimum 30 osób.
 3. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej m.in.
  - listę obecności uczestników zajęć,
  - wykaz faktur/rachunków lub innych dokumentów księgowych związanych z realizacją zajęć,
  - wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/wyposażenia związanego z doposażeniem pracowni pszczelarskiej/pasiecznej oraz materiałów związanych z przygotowaniem
  i prowadzeniem zajęć

 

 1. Promocja pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych - bez lokowania produktów.                       
 1. Promocją muszą zostać objęte produkty lokalne wytworzone na terenie województwa śląskiego bądź imprezy czy miejsca zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego.
 2. Informacja o przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego musi znaleźć się na wszystkich materiałach promocyjnych czy informacjach medialnych dotyczących realizowanego zadania.
 3. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w zależności od wybranej formy promocji) zawierającej np. liczbę wydanych i rozdysponowanych egzemplarzy materiałów promocyjnych, liczbę odsłon na stronie internetowej, informację o miejscach dystrybucji materiałów, program imprezy/wydarzenia.
  1. Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich.
 1. Odbiorcami zadania muszą zostać pszczelarze z terenu Województwa Śląskiego.
 2. W ofercie należy wskazać liczbę odbiorców zadania i rodzin pszczelich.
 3. Planowany poziom osiągnięcia rezultatu: dostarczenie węzy pszczelej, środków
  do higieny i dezynfekcji do jak największej  liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich.
 4. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej informację o ilości pobranej węzy bądź środków do higieny i dezynfekcji przez pszczelarzy.

Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne działanie wskazane przez Województwo Śląskie w pkt. I  oraz co najmniej jedno z dodatkowych działań wymienionych w pkt. II.
 

Dla wszystkich działań Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej.

 

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Obszar, na którym realizowane będzie zadanie musi być zlokalizowany na terenie Województwa Śląskiego.

 

Oferent zobowiązany jest do informowania, rozpowszechniania informacji o otrzymanej dotacji
ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu (np. na stronie internetowej, profilu
w social mediach bądź w innej formie umożliwiającej zapoznania się z niniejszą informacją szerszemu gronu odbiorców). Oferent oznacza znakiem graficznym Województwa Śląskiego wszystkie działania informacyjne i promocyjne zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Śląskiego.

 

Oferent zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

 

Wszelkie działania i realizacja zadań przewidzianych do dofinansowania muszą zostać przeprowadzone w sposób zapewniający w czasie jego realizacji bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników zadania, z zachowaniem obowiązujących zasad i obostrzeń wynikających 
z powszechnie obowiązującymi przepisów prawa. Wszystkie koszty zabezpieczenia realizacji zadania z zachowaniem wymaganych środków ostrożności ponosi podmiot wyłoniony
w konkursie. W sytuacji zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 dopuszcza
się realizację zadań w trybie zdalnym.

 

 

 1. Kryteria oceny

 

OCENA MERYTORYCZNA

Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Kryteria oceny:

MERYTORYCZNE (maksymalnie - 14  punktów):

 1. oferta wpisuje się w cel i założenia konkursu, (0-1)
 2. zakres merytoryczny zadania jest zgodny z działaniami oferty, (0-1)
 3. oryginalność oferty, w tym wyróżniający zakres planowanych działań,  (0-3)
 4. spójność, realność i jakość zaplanowanych działań oferty, (0-3)
 5. liczba odbiorców zadania (np. zasięg oddziaływania projektu, zakładana liczba uczestników), (0-3)
 6. ilość dodatkowych działań realizowanych przez Oferenta, (0-3).

FINANSOWE (maksymalnie - 9 pkt):

 1. zasadność przedstawionych w ofercie kosztów, (0-3)
 2. rzetelność sporządzonego kosztorysu, w tym szczegółowy opis pozycji kosztorysu, (0-2)
 3. efektywność ponoszonych nakładów - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, (0-1)
 4. racjonalność, wysokość deklarowanych środków własnych, niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań (adekwatność, realność wysokości przyjętych
  w kalkulacji stawek), (0-3).

 

ORGANIZACYJNE (maksymalnie – 10 pkt)

 1. posiadane zasoby kadrowe/osobowe gwarantujące realizację zadania na wysokim poziomie (m.in. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których Oferent będzie realizował zadanie), (0-3)
 2. posiadane zasoby rzeczowe, świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków  (wycenione po cenach rynkowych wraz z podaniem sposobu wyceny), (0-1)
 3. ocena profesjonalizmu przygotowania oferty (rzetelność, rzeczowość, spójność wszystkich elementów oferty), (0-5)
 4. dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadań publicznych wskazanych

w ogłoszeniu konkursu w tym analiza i ocena zadań, które podmiot realizował w latach poprzednich, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków), (0-1).

Łącznie można uzyskać 33 punktów.

 

 1. Kwoty dotacji
 1. Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 200 000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota dotacji na zadanie wynosi 25 000,00 zł.
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych),
  z zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Wymagany wkład własny finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.
 5. Wydatki niekwalifikowane oraz pozostałe nieprzewidziane koszty, które  wynikną w trakcie z realizacji zadania zostaną poniesione wyłącznie przez Oferenta.

 

 

 1.  Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane, tzn. takie, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe

- są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania

- zostaną poniesione w czasie określonym w umowie

- zostaną poniesione wyłącznie przez Oferenta - niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. dokumenty księgowe będą wystawione na inny podmiot).

 

DZIAŁANIE OBLIGATORYJNE

 

 1. Pielęgnacja i ochrona cennych siedlisk roślin dla pszczół miododajnych i owadów zapylających poprzez zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych na terenie Województwa Śląskiego.


Przykładowe koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. koszty związane z zasiewem, nasadzeniem roślin zgodne z biologią poszczególnych gatunków roślin (np. akacja, lipa, klon, wierzba, przegorzan, facelia, nostrzyk, słonecznik)
 2. roboty ziemne, materiały, usługi związane z wykonaniem zadania.

DODATKOWE DZIAŁANIA PRZY REALIZACJI ZADANIA OBLIGATORYJNEGO

 

 1. Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży lub dorosłych z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu zajęć propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół
  i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych
  z rozwojem pasiek i hodowli.

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. koszty osobowe np. wynagrodzenie dla trenerów, wykładowców, ekspertów, specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 2. koszty produktów spożywczych przeznaczonych do degustacji przez uczestników zajęć (np. miodu, ziołomiodu, pierzgi, pyłku pszczelego, mleczka pszczelego),
 3. koszty związane z doposażeniem pracowni pszczelarskiej/pasiecznej  w urządzenialub sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć:

- gry, tablice edukacyjne, multimedialne, magnetyczne, kredowe
- ul edukacyjny
- hotel/domek dla owadów
- przestrzenne modele dydaktyczne pszczół, owadów zapylających
- plansza tematyczna, zestaw doświadczalny lub edukacyjny

- mikroskop, lupa

- narzędzia pszczelarskie

 - miodarka

- ul

- kombinezon pszczelarski dla uczestników zajęć
- tabliczki i znaczniki roślin
- apteczka pszczelarska,

d. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania/przeprowadzenia zajęć.
Ww. elementy stanowią katalog zamknięty rzeczy, które mogą zostać sfinansowane z dotacji.

 1. Promocja pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych - bez lokowania produktów.

Przykładowe koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. zakup usług lub materiałów niezbędnych do wykonania zadania (np. usługi poligraficzne drukarskie, skład komputerowy, koszty tłoczenia płyt cd i dvd),
 2. koszty związane z wydaniem niskonakładowych i niekomercyjnych: publikacji ,folderów, plakatów,  ulotek, katalogów, biuletynów, informatorów, broszur, książek wydawanie, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
 3. koszty kampanii informacyjno – promocyjnej przedsięwzięcia oraz reklamy (np. ogłoszenia prasowe, internetowe, medialne itp.),
 4. dystrybucja materiałów promocyjnych,
 5. organizacja imprezy lub wydarzenia propagującego dobre praktyki z zakresu pszczelarstwa:
  Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji dla ww. działania (dot. pkt. e):
  - oświetlenie, nagłośnienie sceny,
  - zakup lub wynajem namiotu wystawienniczego promującego pszczelarstwo i produkty pszczele,

- zakup materiałów, usług promujących imprezę np. koszt zaproszeń, plakatów, ulotek, banerów,
- koszty wynajmu sceny/sali/lokalu gdzie odbędzie się impreza,
- koszty obsługi konferansjerskiej, występów artystycznych.

 

 1. Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich.

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:
- węza pszczela wyprodukowana z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera,
- środki do dezynfekcji uli bądź sprzętu pszczelarskiego.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:
 

 1. koszty utrzymania i prowadzenia biura oferenta (np. czynsz, media, opłaty pocztowe, telefon, Internet) bezpośrednio związane z realizacją zadania,
 2. koszty administracyjne zadania (tj. koszt osobowy obsługi zadania) koordynator zadania/księgowość/zarządzanie projektem (tylko w części dotyczącej realizowanego zadania),
 3. usługi transportowe,
 4. praca społeczna członków i wolontariuszy (wyceniony po cenie rynkowej wraz z podaniem sposobu wyceny).

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE – poniesione przez inny podmiot niż Oferent, wydatki jednoznacznie niezwiązane z realizacją zadania (np. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki powstałe przed datą podpisania umowy lub dokonywane poza terminem wskazanym w umowie, itp.).

Oferent nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

 1. Oferta i załączniki
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl i złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk
  z generatora ofert, potwierdzona podpisem wraz z pieczęcią (w przypadku jej  braku wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 3. Ofertę w wersji papierowej można złożyć:
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu- ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
 • osobiście w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej przy
  ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7,
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub na adres Biur Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej
  i Częstochowie,
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
 3. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie
  z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione
  do reprezentacji podmiotu, zgodnie z  Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym  kwestię reprezentacji (tj. wymienione w odpisie).

 

 1. Do oferty dołącza się:
  - oświadczenie Zarządu organizacji w sprawie przeznaczenia dochodów z działalności organizacji na działalność pożytku publicznego oraz w sprawie działalności gospodarczej – złącznik nr 1 do oferty (jeśli dotyczy),
  - oświadczenie, z którego wynika, iż Oferent posiada odpowiednie zgody lub pozwolenia na wykonanie zasiewu lub nasadzeń,

- dokument stanowiący o podstawie działalności: aktualny odpis z odpowiedniego rejestru
lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę
i umocowanie osób reprezentujących go (np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; innego rejestru lub ewidencji; w przypadku kościelnych osób prawnych np. dekretu powołującego kościelną osobę prawną etc.). Dokument musi być zgodny z obecnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

- statut, jeśli w załączonym dokumencie stanowiącym o podstawie działalności Oferenta brak jest informacji o prowadzeniu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (jeśli dotyczy).

 1. Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność
  z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną.
 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w art.14 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy wskazać, jakie działania
  w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób
  ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.   
 3. Departament Terenów Wiejskich może wymagać dodatkowych załączników, dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
 1. Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
 1. Złożenie oferty w wersji elektronicznej i wersji papierowej wygenerowanej z sytemu „WITKAC” lub w formie .pdf (zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (obie wersje oferty muszą być identyczne).
 2. Złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz przez Oferenta uprawnionego do jej złożenia.
 3. Złożenie oferty podpisanej (w sposób czytelny lub z pieczęcią imienną) przez podmioty uprawnione, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
 4. Informacje podane w ofercie są spójne z zapisami w KRS lub innym właściwym rejestrem.
 5. Do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki, zawierające potwierdzenia ich  zgodności z oryginałem (jeżeli dotyczy).
 6. Złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 7. Złożenie oferty przez podmiot, którego działalność określona w KRS/statucie mieści
  się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
 8. Złożenie oferty spełniającej wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 9. Złożenie czytelnie wypełnionej oferty, zwierającej wypełnione wszystkie pola i oświadczenia zawarte w ofercie; podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 1. Oferta zawiera wykonanie działania obligatoryjnego oraz co najmniej jedno z dodatkowych działań.
 2. Kalkulacja przedstawionych w ofercie kosztów jest poprawna pod względem formalno- rachunkowym (np. nie zawiera błędów rachunkowych, wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 25 000,00 zł).
 3. Zadanie realizowane jest na obszarze województwa śląskiego i skierowane do jego mieszkańców.


Oferty, które nie spełniają ww. wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Tryb wyboru
 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich.
 2. Departament Terenów Wiejskich dokonuje oceny formalnej ofert.
 3. Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu
  się z protokołem Komisji konkursowej.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się: w Biuletynie Informacji Publicznej,
  na stronie internetowej Urzędu www.slaskie.pl, ngo.slaskie.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w Biurach Zamiejscowych Urzędu.

 

 1. Warunki zawarcia umowy
 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Umowa będzie opracowana na podstawie ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.2057).
 2. W umowie określone zostaną wymagane załączniki, zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia. Środki pochodzące z dotacji będą mogły być wydatkowane po zawarciu umowy.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem).
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 2 egzemplarzy aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń. Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez Departament Terenów Wiejskich.
 5. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu merytorycznego zadania.
 6. Niezłożenie odpowiednich załączników do umowy będzie traktowane jako rezygnacja
  z przyznanego dofinansowania.
 7. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Oferent, który uzyska dotację na realizację zadania, zobowiązany jest do informowania,
  że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy oraz
  do umieszczania logo Województwa Śląskiego zgodnie ze wzorem zamieszczonym
  na stronie: www.slaskie.pl/logo na wszystkich materiałach.

 

 1. Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim


Nie dotyczy

Zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r. realizowane jest pilotażowo po raz pierwszy.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: iod@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2).
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14).
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności iefektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa;

 1. w celu prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji papierowej, operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – Referat ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich.

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32 77 44 809, 32 77 44 808, 33 48 53 293.

 

 

 

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama