Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Reklama
Nabór od 04.04.2022 do 31.10.2022 23:59
Urząd Miejski w Krzeszowicach
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

 

Wysokość środków publicznych na realizację tzw. małych grantów:

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2022 roku na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym na terenie Gminy Krzeszowice wynosi:

20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2. Środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Gminę Krzeszowice mogą zwiększać pulę naboru art. 19a na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru.

3. Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok)

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małych grantów”:

1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10000 zł.

2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego).
4. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.


Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów” w Gminie Krzeszowice:

  • Ofertę należy przygotować za pośrednictwem generatora (oferta zostanie wygenerowana na aktualnych formularzach ofert określonych według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku).
  • Ostateczną wersję oferty przygotowanej w generatorze należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i złożyć w papierowym egzemplarzu, w jeden z następujących sposobów:

- osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w godzinach pracy urzędu

- listownie na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice),

- za pośrednictwem platformy epuap,

- suma kontrolna wygenerowanej papierowej oferty, składanej do Urzędu, musi być tożsama z sumą kontrolną ostatecznej oferty złożonej w generatorze,

- oferty złożone na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu muszą zostać opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub powinny zostać podpisane przez te osoby za pośrednictwem profilu zaufanego.

  • Wygenerowaną papierową ofertę należy składać zgodnie z wyżej wymienionymi sposobami nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania licząc od następnego dnia po złożeniu wygenerowanej papierowej oferty w Urzędzie.
  • Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej pozostaną bez rozpatrzenia (brak możliwości przeprowadzenia całej procedury rozpatrzenia oferty).
  • W przypadku, gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
  • W przypadku, gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej, nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
  • Oferty przygotowane w generatorze, ale nie złożone w wygenerowanej wersji papierowej w urzędzie, uznane zostaną za oferty niespełniające kryteriów formalnych (brak podpisu).
  • Oferty złożone w sposób wyłącznie papierowy z pominięciem etapu przygotowania w generatorze, pozostaną bez rozpatrzenia.

Ocena celowości realizacji zadania publicznego:

1. Celowość realizacji zadania publicznego może być uznana jedynie w przypadku oferty, która spełnia wymagania formalne.

2. Burmistrz Gminy Krzeszowice podejmuje decyzję co do celowości realizacji zadania.

3. W przypadku pozytywnej opinii w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia oferty, zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń UM Krzeszowice, stronie internetowej urzędu oraz w BIP Urzędu.

4. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi rozpatrywane są przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.

5. Po uwzględnieniu oferty, o której mowa w art.19a, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę na wykonanie zadania publicznego. 


Obowiązki organizacji zgodnie z umową oraz po zakończeniu realizacji zadania:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1057, ze zm.,) po podpisaniu umowy z oferentem

2. Podmioty, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 20%.

5. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

Brak uznania celowości zadania

1. W przypadku uznania braku celowości realizacji proponowanego przez Oferenta zadania lub braku środków na jego realizację, burmistrz pozostawia ofertę bez dalszego biegu, o czym Oferent zostanie poinformowany za pośrednictwem platformy Witkac.pl

2. Od decyzji burmistrza o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Źródło: Urząd Miejski w Krzeszowicach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama