Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych „Fabryka Pomysłów”

Reklama
Nabór od 04.04.2022 do 20.04.2022 23:59
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”
konkursy@budujemyprzyszlosc.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
W ramach konkursu grantowego „Fabryka Pomysłów” Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera projekty społeczne podejmowane przez lokalne organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne.

Najważniejszym celem konkursu jest, aby wybrane projekty odpowiadały na realne potrzeby, rozwiązywały istniejące problemy, a ich rezultaty były faktycznie użyteczne dla społeczności lokalnych.

Kto może ubiegać się o dotację?

Wszystkie organizacje pozarządowe, jednostki oświatowe oraz ośrodki kultury działające w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową. W szczególności:

 • Organizacje pozarządowe
 • Publiczne przedszkola, szkoły i placówki tego typu
 • Gminne ośrodki kultury
 • Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe
 • Spółdzielnie socjalne
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

Regulamin Konkursu precyzuje zapisy dotyczące uprawnionych wnioskodawców.

Tegoroczna edycja startuje 4 kwietnia i potrwa do 20 kwietnia 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naboru, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: konkursy@budujemyprzyszlosc.org.pl 

Dyżur eksperta

Ponadto w okresie trwania naboru dyżury telefoniczne, w określonych dniach i godzinach, będzie pełnił nasz ekspert. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 885 992 780 wyłącznie w następujących terminach:

7.04.2022 r., g. 10.00 - 14.00

12.04.2022 r., g. 14.00 - 18.00

14.04.2022 r., g. 10.00 - 14.00

Główne zasady konkursu w 2022 r.

Jaka jest kwota dofinansowania i na co można je przeznaczyć?

Kwota grantu przyznanego w ramach konkursu może wynieść maksymalnie do 8000 PLN brutto.
W tym roku nie wymagamy od Wnioskodawców wniesienia własnego wkładu finansowego

Rodzaje wydatków:

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” przekazuje środki finansowe na pokrycie części kosztów realizacji projektu. Wszelkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, a związane z realizacją projektu (zgodne z kosztorysem) winny być udokumentowane dokumentami księgowymi. Z grantu można pokryć wyłącznie uzasadnione, realne koszty realizacji projektu. Wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z działaniami w ramach projektu.

Koszty, które nie będą dofinansowane:

 • wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych
 • kary, grzywny i odsetki karne
 • deficyty zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć
 • zakup budynków lub lokali, zakup gruntów
 • zadania wyłącznie inwestycyjne, polegające na zakupie wyposażenia/sprzętu
 • koszty utrzymania biura Wnioskodawcy
 • działalność gospodarcza Wnioskodawcy
 • działalność polityczna i religijna

Lokalizacja realizacji projektów – jak rozumieć to ograniczenie?

Projekty realizowane w ramach Konkursu muszą być zgodne z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz muszą być realizowane w lokalizacjach zgodnych z listą określoną w Regulaminie Konkursu. Powyższe ograniczenie wynika z zapisów Statutu Fundacji, która swoje działania kieruje przede wszystkim do interesariuszy firmy CEMEX. UWAGA: zapis dotyczy miejsca faktycznej realizacji projektów, nie siedziby Wnioskodawcy. System składania wniosków jest zaprojektowany w ten sposób, że nie pozwoli złożyć projektu, którego realizację zaplanowano w innej, niż określona lokalizacji.

Jakie rodzaje projektów można składać w Konkursie?

W bieżącym roku nastąpiła zmiana w definiowaniu zakresu projektów. Poniżej nowa klasyfikacja rodzajowa:

Projekty z obszaru edukacji, kultury i sportu, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, wspierające włączenie uczniów i uczennic – uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu edukacji i/lub integrację środowisk polskich i ukraińskich.

Terminy realizacji projektów

Projekty mogą być realizowane od 1 lipca 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

System składania wniosków

Od 2021 r. wprowadzony został nowy system do składania wniosków. Narzędzie jest bardzo przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. W przypadku wątpliwości w trakcie składania wniosków dodatkowe instrukcje można znaleźć w okienkach pomocy (po kliknięciu na znak zapytania). Ponadto w trakcie składania wniosku można w każdej chwili zapisać wersję roboczą i wrócić do jego edycji. W przypadku wprowadzenia błędnych informacji, system automatycznie pokazuje miejsca i dane, które należy poprawić. Do procedury wprowadzona została możliwość dokonania jednej poprawy wniosku w zakresie błędów formalnych. Cała korespondencja związana w dokumentacją konkursową prowadzona będzie również przez system do składania wniosków. W systemie złożycie również sprawozdanie z realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz wytyczne obowiązujące w bieżącej edycji znajdują się w Regulaminie Konkursu. Warto zapoznać się z nim przed przystąpieniem do składania wniosku.

Formularz wniosku należy wypełnić poprzez elektroniczny system do składania wniosków dostępny na stronie internetowej: www.cemex.pl/konkursy-fundacja

Formularz wniosku nie będzie przyjmowany inną drogą niż poprzez ww. system elektroniczny. Formularz wniosku wysłany pocztą, kurierem, faksem, etc. nie będzie brał udziału w Konkursie. Wnioski przesłane w ww. sposób nie będą zwracane wnioskodawcy i będą zniszczone.

Reklama