Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Trwa nabór wniosków do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 22.03.2022 do 30.11.2022 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci
Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny moduł programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące prowadzenia Ośrodków Recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, w szczególności:

  1. Zmniejszyliśmy minimalną liczbę osób przebywających w Ośrodku do 10 osób.
  2. Zwiększyliśmy liczbę dni pobytu. Pobyt w Ośrodku nie powinien być dłuższy niż 5 dni, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
  3. Wydłużyliśmy termin kwalifikowalności kosztów. W ramach programu mogą być finansowane koszty funkcjonowania Ośrodka poniesione od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  4. Umowa na prowadzenie Ośrodka może być zawierana na okres do końca grudnia 2022 r.
  5. Zmieniliśmy adres e-mail. Wnioski powinny być składane na adres: pomoc.Ukrainie@pfron.org.pl

Więcej informacji o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Ujednolicony tekst „Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – nabór pierwszy (docx 24 KB)

 Adresatami Modułu III programu są organizacje pozarządowe:

  1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Finansowane są zadania związane z prowadzeniem Ośrodka Recepcyjnego dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy oraz osób im towarzyszących. Wsparcie dotyczy działań realizowanych na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego. Zapraszamy do składania wniosków. 

Szczegółowy opis warunków, które powinien spełniać Ośrodek Recepcyjny jest zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wnioski prosimy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
  2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: pomoc.Ukrainie@pfron.org.pl

Wnioski składać można do Biura PFRON w trybie ciągłym.

Obowiązujący formularz wniosku 

Finansowaniem mogą być objęte zadania realizowane od 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” .

Reklama