Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy

Reklama
Nabór od 14.03.2022 do 05.04.2022 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 44 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.

Informacje o zadaniu

1.Nazwa zadania konkursowego: „Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy”.

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania: promowanie lokalnej twórczości, inspirowanie mieszkańców dzielnicy do aktywności kulturalnej.

4.Opis zadania: zadanie powinno mieć charakter ogólnodostępny; zadanie powinno wzbogacać ofertę kulturalną dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; zadanie kierowane do mieszkańców Warszawy w szczególności mieszkańców dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

5.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny będzie za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności, określonych w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zadanie publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami. Dopuszcza się uwzględnienie w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
6.Rezultaty zadania: działania kulturalne dla mieszkańców dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wskaźnik: liczba uczestników wydarzeń kulturalnych.
Narzędzia pomiaru: dokumentacja fotograficzna/liczba wyświetleń/liczba zasięgów w mediach społecznościowych/liczba i rodzaj interakcji.

7.Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

8.Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 15 grudnia 2022 r.

9.Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy.

10.W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1ofertę.

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty.

3. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

4. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1–2.

5. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane).

2) zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

3) oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl/waw/ngo,

4) dokument stwierdzający zgodę właściciela/administratora terenu/lokalu/miejsca na którym będzie prowadzone działanie Oferenta.

6. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama