Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Nabór ofert w trybie art. 19a - działania z zakresu polityki społecznej

Reklama
Nabór od 07.03.2022 do 31.10.2022 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy, Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w sferze polityki społecznej

UWAGA: Mając na uwadze obecną sytuację, wynikającą z konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w pierwszej kolejności o dotacje ubiegać się mogą organizacje pozarządowe gotowe nieść pomoc ofiarom tego konfliktu przebywającym na terenie naszego województwa.


Dział I Rodzaje zadań

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • Działalność na rzecz cudzoziemców
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób


Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020r., poz. 1057 ze zm.), realizujące na terenie województwa zachodniopomorskiego zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób.


Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert/termin realizacji zadań

 1. Zadania mogą być realizowane od 14 marca do 31 grudnia 2022 r., jednak pojedyncze zadanie nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni.
 2. Dotacja może być udzielona maksymalnie w kwocie 10 000,00 zł na zadanie,
 3. Zadanie przedstawione do realizacji powinno mieć charakter regionalny.
 4. Organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowe z  udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).
  Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych w  art. 6 ww. ustawy. Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy proponowanego do realizacji zadania przedstawionego w ofercie składanej w ramach przedmiotowego naboru.
  W wypadku braku obiektywnych możliwości zapewnienia dostępności, wynikających np. z powodów technicznych, obligatoryjnym staje się  zapewnienie odbiorcom realizowanych zadań ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.
  W związku z powyższym, wymagane jest wskazanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zapewniona będzie realizacja wymagań z art. 6 ustawy - adekwatnych do realizacji danego zadania.
  Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania przedstawionego w ofercie w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien wskazać w treści oferty.
  W przypadku konieczności zastosowania dostępu alternatywnego, należy go szczegółowo opisać oraz uzasadnić zastosowane rozwiązanie.
  Organizacja pozarządowa, planując realizację zadania publicznego, powinna oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji z ewentualnym uwzględnieniem nakładów z tytułu zapewnienia dostępności (np. z tytułu konieczności najmu pomieszczeń  wolnych od barier poziomych i pionowych, w których realizowane będzie zadanie publiczne, instalacji urządzeń, których celem jest wspomaganie słyszenia lub zapewnienia innego sposobu komunikacji, konieczności zapewnienia wsparcia innej osoby, opracowywania treści cyfrowych w ramach zadania i podlegających publikacji np. dokumenty rekrutacyjne, filmy dostępne cyfrowo).

Dział V Składanie ofert:

 1. Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witakc.pl
 2. Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.
 3. Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.
 4. „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu (tylko podpisane oferty zgodnie ze sposobem reprezentacji podlegają rozpatrzeniu).
 5. O terminie złożenia oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z podpisanym potwierdzeniem jej złożenia.
 6. Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 7. Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

Dział VI Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II, nie dłużej jednak niż do dnia31 października 2022 r.

Dział VII Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 91 42 53 637 / 629 / 608.

Wymagane załączniki do oferty:

 1. Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan),
 2. Załącznik nr 2 – w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan)
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama