Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Nabór ofert w trybie art. 19a na działania organizacji oferujących pomoc uchodźcom

Reklama
Nabór od 03.03.2022 do 29.07.2022 23:59
Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w szczególności podejmowane w odpowiedzi na kryzys wywołany wojną w Ukrainie
oraz
pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie integracji i wspierania cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przebywających na terytorium Miasta.

PROSIMY O WYBÓR JEDNEGO Z WYMIENIONYCH DWÓCH ZADAŃ.

Wszyscy jesteśmy poruszeni wojną w Ukrainie. Każdy i każda, świadoma/y, że nie jest to tylko sytuacja dotycząca naszego wschodniego sąsiada organizuje pomoc dla osób uciekających przed wojną. Wiele organizacji pozarządowych już działa, jednak potrzeby są wielkie.
Celem naboru jest wsparcie działań organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w działania na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie i trafiających do naszego miasta.

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Maksymalna kwota dotacji, o jaką starać się można na realizację zadania publicznego wynosi 10 000 zł. Oferty powinny dotyczyć zadań określonych w rozdziale 5 par. 6 ust. 2 pkt g) - pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie integracji i wspierania cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przebywających na terytorium Miasta oraz ust. 7  tj. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji Programu współpracy na rok 2022.

 

Oferty realizacji zadania publicznego należy złożyć elektronicznie w generatorze Witkac oraz w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów osobiście w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców lub w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin (bezpośrednio albo za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu oferty a nie wysyłki).

 

Co dalej dzieje się z ofertą?
W ciągu 2 dni dokonywana jest ocena formalna oferty:

  1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert
  2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
  3. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
  4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.
  5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych oferentowi w trybie art. 19 a ustawy, w tym roku kalendarzowym, jest mniejsza niż 20 000 zł.
  6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
  7. Oferta zawiera wymagane załączniki.
  8. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych. Jeśli oferta zawiera inny błąd formalny należy go opisać.

W przypadku oferty spełniającej wymogi formalne, jest ona poddawana ocenie merytorycznej pod kątem celowości realizacji zadania publicznego, a następnie publikowana w sposób wskazany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Lublin (w ciągu 7 dni roboczych na kolejne 7 dni roboczych). Każdy może zgłosić uwagi do opublikowanych ofert. Następnie niezwłocznie zawierana jest umowa na realizację zadania publicznego.

Zapraszamy do składania ofert!

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama