Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundusz Pomocowy - otwarty konkurs wiosna 2022

Reklama
Nabór od 01.03.2022 do 18.03.2022 12:00
Fundusz Pomocowy
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Fundusz Pomocowy jest Programem o charakterze interwencyjnym. Jego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Programu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych. 
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (dalej: PAFW).
W ramach Funduszu Pomocowego w 2022 roku zostaną przeprowadzone dwa otwarte konkursy grantowe edycja wiosenna oraz edycja jesienna. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów o tematyce określonej w pkt. 4.3 Regulaminu skierowanych do konkretnych grup beneficjentów lub społeczności, w których funkcjonują. W ramach dotacji organizacje mogą również otrzymać środki finansowe na wsparcie instytucjonalne.
Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji” (dalej: FED).

Obszary wsparcia (pkt 4.3 Regulaminu):

Działania programowe muszą wpisywać się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych konkursu:


4.3.1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, rozumiane jako:
4.3.1.1. diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
4.3.1.2. rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
4.3.1.3. minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.
 

4.3.2. Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej poprzez:

4.3.2.1. rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

4.3.2.2. opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia interaktywnych lekcji i stacjonarnych zajęć szkolnych, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;


4.3.3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży służące:
4.3.3.1. zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;
4.3.3.2. zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in.poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej;
4.3.3.3. promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;


4.3.4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
4.3.4.1. wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież,a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
4.3.4.2. rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dziecii młodzież;
4.3.4.3. inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
 

4.3.5. Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama