Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusz Pomocowy - otwarty konkurs wiosna 2022

Reklama
Nabór od 01.03.2022 do 18.03.2022 12:00
Fundusz Pomocowy
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Fundusz Pomocowy jest Programem o charakterze interwencyjnym. Jego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Programu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych. 
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (dalej: PAFW).
W ramach Funduszu Pomocowego w 2022 roku zostaną przeprowadzone dwa otwarte konkursy grantowe edycja wiosenna oraz edycja jesienna. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów o tematyce określonej w pkt. 4.3 Regulaminu skierowanych do konkretnych grup beneficjentów lub społeczności, w których funkcjonują. W ramach dotacji organizacje mogą również otrzymać środki finansowe na wsparcie instytucjonalne.
Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji” (dalej: FED).

Obszary wsparcia (pkt 4.3 Regulaminu):

Działania programowe muszą wpisywać się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych konkursu:


4.3.1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, rozumiane jako:
4.3.1.1. diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
4.3.1.2. rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
4.3.1.3. minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.
 

4.3.2. Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej poprzez:

4.3.2.1. rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

4.3.2.2. opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia interaktywnych lekcji i stacjonarnych zajęć szkolnych, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;


4.3.3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży służące:
4.3.3.1. zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;
4.3.3.2. zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in.poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej;
4.3.3.3. promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;


4.3.4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
4.3.4.1. wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież,a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
4.3.4.2. rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dziecii młodzież;
4.3.4.3. inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
 

4.3.5. Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama