Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Opracowanie powiatowego programu działań mającego na celu wsparcie osób i rodzin z osobą z zaburzeniami...

Reklama
Opracowanie powiatowego programu działań mającego na celu wsparcie osób i rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi
Nabór od 02.03.2022 do 25.03.2022 23:59
Wydział Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 14,87 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 14,87 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie powiatowego programu działań mającego na celu wsparcie osób i rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres: OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj zadania: Opracowanie powiatowego programu działań mającego na celu wsparcie osób i rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi

Cel realizacji zadania:

Promocja zdrowia psychicznego oraz działania mające na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Program powinien przewidywać sposób i metody diagnozy sytuacji osób i rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu wołomińskiego; wskazanie wymagań dla grupy specjalistów oraz pracowników pomocniczych i wolontariuszy; rodzaje form pracy oraz ich czas i miejsca realizacji; określenie mierników i wskaźników oraz sposobów pomiaru efektywności przeprowadzonych działań.

Program powinien mieć odniesienie do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Podmiot realizujący zadanie powinien: posiadać doświadczenie w diagnozowaniu problemów społecznych; programowaniu działań informacyjno-edukacyjnych oraz wspierająco-pomocowych; działać w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

Rozliczenie projektu uwarunkowane jest przyjęciem projektu programu.

Proponuje się stosowanie następujących mierników rezultatów:

 • liczba opracowanych programów.

 

Termin realizacji zadania: 1 maja 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.           

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 

klasyfikacja budżetowa: dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85149 Programy polityki prozdrowotnej

Środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2022 określone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2022: 14.870,00 zł.  

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w zadaniu: 14.870,00 zł.

Zadania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym i być realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji podobnych zadań, z zapewnieniem właściwych warunków lokalowo-materiałowych.

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja przyznana zostanie na zasadach określonych w:

 1. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” przyjętych uchwałą Nr VI-13/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. zmienionych Uchwałą Nr VI-383/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2020 r.*

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ofert. Podmioty składające ofertę nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Nieposiadające osobowości prawnej terenowe jednostki organizacyjne mogą złożyć ofertę wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego przez zarząd główny organizacji.

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania.

Koszty realizacji zadania:

 1. Ubiegający się o realizację zadania w formie wsparcia, zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu organizacji w całkowitym koszcie realizacji zadania. Wkład organizacji może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład organizacji w całkowitym koszcie realizacji zadania nie może być niższy niż 10 %. Za wkład finansowy organizacji dla potrzeb konkursów ofert uznaje się: wkład własny finansowy stanowiący środki własne organizacji i/lub środki finansowe pozyskane przez organizację z innych źródeł, w tym publicznych. Ponadto w ramach wkładu finansowego organizacji uwzględnia się świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Wkład niefinansowy organizacji stanowią wkład osobowy rozumiany, jako nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji i/lub wkład rzeczowy rozumiany, jako zasób rzeczowy własny i/lub udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie.
 2. Udział kosztów administracyjnych, o których mowa w ofercie realizacji zadania publicznego: część V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”, tabela V.A. „Zestawienie kosztów realizacji zadania”, część II. „Koszty administracyjne” nie może być wyższy niż 30 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 3. Za koszty administracyjne ponoszone w trakcie realizacji zadania uznaje się, w szczególności:
 • koszty obsługi administracyjnej,
 • koszty obsługi księgowej,
 • koszty koordynatora lub kierownika projektu,
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (np.: czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych,
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
 • koszty promocji realizacji zadania.

       4. Koszty, które nie mogą być dofinansowane z dotacji:

5. Z dotacji nie pokrywa się wydatków, które nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności:

 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • wydatki już finansowane z innych źródeł niż określone przez organizację,
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 • wydatki związane z działalnością polityczną lub religijną,
 • pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym,
 • wydatki związane z realizacją przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Powiatu Wołomińskiego na podstawie odrębnych przepisów,
 • wydatki związane z działalnością gospodarczą organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

       6. Podatek od towarów i usług (VAT) jest uznany za koszt realizacji zadania, jeśli oferent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jeżeli istnieje prawna możliwość odzyskania            podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), to VAT nie może być                uznany za koszt kwalifikowany.

       7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się zwiększenie wydatków w poszczególnych pozycjach kosztów realizacji zadania do 10 % kosztów, z zastrzeżeniem, że proporcje                  pomiędzy kosztami merytorycznymi, a kosztami administracyjnym nie mogą ulec zmianie. Zwiększenie wydatków w poszczególnych pozycjach kosztów realizacji zadania powyżej             10 % wymaga złożenia pisemnego, uzasadnionego wniosku oraz uprzedniej zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

      8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się utworzenie nowej pozycji kosztów, jednak wprowadzona zmiana nie może zmienić istoty zadania. Utworzenie nowej pozycji kosztów                wymaga złożenia pisemnego, uzasadnionego wniosku oraz uprzedniej zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego.*

Oferta realizacji zadania publicznego:

 1. dopuszcza się złożenie w jednym konkursie jednej oferty przez ten sam podmiot;
 2. oferta może dotyczyć realizacji jednego zadania;
 3. dwie lub więcej organizacje działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną;
 4. zaleca się opisanie w części III. „Opis zadania” pole 3 „Syntetyczny opis zadania” sposobu realizacji zadania w przypadku obowiązywania w dniu złożenia oferty stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 5. oferent ma obowiązek wypełnienia w części III. „Opis zadania” tabeli 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;
 6. w części IV. „Charakterystyka oferenta” pole 2 „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji zadania” sugeruje się nie podawać danych osobowych kadry;
 7. oferent nie ma obowiązku wyceny wkładu własnego niefinansowego rzeczowego (część V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” tabela V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2.).
 8. zaleca się opisanie w części VI. „Inne informacje” w ramach pkt 3 – wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) – zasad zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym – minimalne wymagania wskazano w art. 6 ustawy; jeśli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności w zakresie o którym mowa w art. 6 ustawy – zasad zapewnienia  dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy.

Oferta nie spełniająca wymogów wskazanych w pkt 5) nie będzie oceniana merytorycznie.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z Protokołem posiedzenia komisji konkursowej oraz Zestawieniem ofert ocenionych merytorycznie zawierającym liczbę punktów przyznanych ofertom przez komisję konkursową.

Zarząd Powiatu nie udzieli dotacji na realizację zadania, w przypadku, gdy oferta uzyskała mniej niż 40 punktów.

Decyzja o wykluczeniu oferty, odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Organizacja ma obowiązek zawiadomić o przyjęciu dotacji, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o rozstrzygnięciu konkursu ofert, do zawiadomienia winna załączyć:

 1. kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. umowę pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Jeżeli mimo otrzymania niższej od wnioskowanej kwoty dotacji, organizacja decyduje się na realizację zadania, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o rozstrzygnięciu konkursu ofert, zobowiązana jest dostarczyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie, jeśli wymagane:

 1. zaktualizowany plan i harmonogram działań;
 2. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
 3. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, uwzględniającą przyznaną kwotę dotacji.

Przekazanie aktualizacji odbywa się za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl.

Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej, w podanych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.

Uwaga:

 1. w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana możliwe jest uzgodnienie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania adekwatnie do przyznanej dotacji i posiadanych środków własnych bądź odstąpienie przez organizację od zawarcia umowy;
 2. w przypadku zmniejszenia dotacji, organizacja w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania może zmniejszyć wysokość wkładu organizacji z zastrzeżeniem, że należy zachować procentowe proporcje dotacji i wkładu organizacji określone w ofercie złożonej w konkursie ofert.

Z podmiotem, który będzie realizował zadanie zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Terminy i warunki realizacji zadań:

Terminy realizacji zadań:

Terminy realizacji zadań podano w części „Rodzaje zadań”.

Uwaga:

 • na pierwszej stronie oferty należy podać dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia realizacji zadania oraz dzień, miesiąc, rok zakończenia realizacji zadania.

 

Termin realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy organizacji do określonego umową czasu zakończenia realizacji zadania.

Warunki realizacji zadań:

Zgodne ze wskazanymi w części „Rodzaje zadań” oraz części „Zasady przyznawania dotacji”, będą szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego.

Termin, miejsce i warunki składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Ofertę należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl dostępnego na stronie https://www.witkac.pl/Account/Login. Procedura uzyskania dostępu do generatora oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w:

 1. Instrukcji tworzenia konta w systemie Witkac.pl;
 2. Instrukcji obsługi kreatora składania wniosków po 01.03.2019,

które opublikowano w zakładce Konkursy ofert na stronie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/organizacje-pozarzadowe2.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2022 r. (piątek) termin dotyczy złożenia oferty za pośrednictwem generatora.

Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY (za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się wyłącznie druk wygenerowany przez system Witkac.pl), które – podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – należy złożyć, z zastrzeżeniem punktu 2, w jednym z niżej wskazanych sposobów:

 1. osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem WRZUTNI ustawionej przed wejściem A do budynku Starostwa dostępnej przez całą dobę;
 2. drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  1. za pośrednictwem e-PUAP lub
  2. na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,

w terminie do dnia 28 marca 2022 r. (poniedziałek) do godziny 10.00. O zachowaniu terminu złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Oferta złożona za pośrednictwem generatora, bez dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Wołominie potwierdzenia złożenia oferty, nie będzie oceniana merytorycznie.

W przypadku chęci wycofania oferty złożonej za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl (przed upływem terminu składania ofert w generatorze), należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wołominie, w jednym z wyżej wskazanych sposobów, oświadczenie o wycofaniu oferty.

Do oferty (POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY) należy załączyć:

 1. jeśli wymagane, np.: upoważnienia osób do reprezentowania organizacji (jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności organizacji) – nieposiadające osobowości prawnej terenowe jednostki organizacyjne mogą złożyć ofertę wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego przez zarząd główny organizacji.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii – załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi – załącznik winien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji, należy podać także liczbę potwierdzanych stron oraz datę potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

Określono w § 6 – 9 „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Ocena formalna oferty:

Procedura oceny ofert rozpoczyna się niezwłocznie po wpływie do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących kompletności i poprawności ofert, dokonywana jest przez pracownika/-ów Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa.

Oferta uznana jest za kompletną jeżeli:

 1. dołączone zostały wszystkie wymagane ogłoszeniem konkursu ofert załączniki;
 2. załączniki spełniają wymogi ważności tzn. są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji;
 3. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii – załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi – załącznik winien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji, należy podać także liczbę potwierdzanych stron oraz datę potwierdzenia zgodności z oryginałem;
 4. wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

Oferta uznana jest za poprawną gdy:

 1. oferta oraz załączniki są opracowane w języku polskim;
 2. jest czytelna tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości;
 3. została przygotowana na właściwym formularzu;
 4. jest zgodna z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert;
 5. organizacja jest statutowo uprawniona do złożenia oferty;
 6. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Oferta, niespełniająca wymogów kompletności podlega uzupełnieniu przez organizację ją składającą w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zaistniałych brakach. Powiadomienia dokonuje pracownik Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie za pośrednictwem telefonu, e-maila lub faxu.

Uzupełnienie niewypełnionych pól oferty dopuszczalne jest poprzez uzupełnienie w części II oferty pola 1 zgodnie z wymogami wskazanymi w tytule pola, pozostałych pól oferty w postaci przekreślenia pola lub wpisania w polu „nie dotyczy”.

Druk „Karta oceny formalne” stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.*

Oferta nie będzie poddawana ocenie merytorycznej, a tym samym zostanie wykluczona, w sytuacji, gdy nie spełnia wymogów poprawności lub nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie.

Ocena merytoryczna projektu:

Oferta, która przechodzi ocenę formalną z wynikiem pozytywnym, jest poddawana ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powoływana w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Komisja konkursowa, przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia planowany wkład osobowy oraz rzeczowy;
 5. uwzględnia planowaną liczbę odbiorców projektu;
 6. uwzględnia planowany przez organizacje udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 7. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z Powiatem, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Kryteria oceny merytorycznej projektu oraz maksymalna liczba punktów:

 1. możliwość  realizacji   projektu przez   oferenta,  w   tym   komplementarność   zadania z innymi działaniami oferenta lub lokalnych instytucji – 10 pkt;
 2. spójność opisu zadania podanego w ogłoszeniu konkursu ofert z zakresem rzeczowym projektu, w tym z założonymi rezultatami, planem i harmonogramem oraz kalkulacją kosztów – 10 pkt;
 3. zasięg terytorialny projektu – 5 pkt;
 4. adresaci projektu (charakterystyka grupy docelowej, w tym liczba odbiorców, sposób pozyskiwania uczestników) – 5 pkt;
 5. zasoby kadrowe, które będą wykorzystywane do realizacji projektu (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków, kwalifikacje osób, przy udziale których realizowany będzie projekt) – 10 pkt;
 6. zasoby rzeczowe, które będą wykorzystywane do realizacji projektu – 5 pkt;
 7. kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym realność i klarowność kalkulacji kosztów
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (opis pozycji kalkulacji kosztów, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii, realność przyjętych w kalkulacji stawek) – 10 pkt;
 8. wkład organizacji w całkowitym koszcie realizacji zadania:
  1. udział równy wymaganemu w konkursie – 0 pkt,
  2. udział do 5 % włącznie powyżej wymaganego – 1 pkt,
  3. udział do 10 % włącznie powyżej wymaganego – 2 pkt,
  4. udział do 15 % włącznie powyżej wymaganego – 3 pkt,
  5. udział do 20 % włącznie powyżej wymaganego – 4 pkt,
  6. udział od 20,01 % powyżej wymaganego – 5 pkt;
 9. wkład własny finansowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w całkowitym koszcie realizacji zadania:
  1. udział do 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 1 pkt,
  2. udział do 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 2 pkt,
  3. udział do 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 3 pkt,
  4. udział do 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 4 pkt,
  5. udział powyżej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 5 pkt;
 10. doświadczenie organizacji w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną (w tym ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia realizacji zadań zleconych dotychczas przez Powiat) – 5 pkt.

Druk „Karta oceny merytorycznej” stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.*

Oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Termin dokonania wyboru ofert:

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach 2021 – 2022:

W zakresie Ochrona zdrowia:

 • na realizację w roku 2021 zadań publicznych tego samego rodzaju Zarząd Powiatu Wołomińskiego nie przyznał dotacji;
 • na realizację w roku 2022 zadań publicznych tego samego rodzaju Zarząd Powiatu Wołomińskiego nie przyznał dotacji.

 

Informacje dodatkowe:

 

Wzory druków: wymienionych w pozycji „Wykaz załączników do ogłoszenia” oraz „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy” także Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl oraz Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków po 01.03.2019 – dostępne są na stronie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski zakładka Co robimy – Organizacje pozarządowe – podstrona Konkursy ofert.

Szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Dorota Romańczuk – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 012 (przyziemie / wejście B)

tel.: 22 346-11-04, e-mail: wso@powiat-wolominski.pl.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

załącznik nr 1   – druk „Karta oceny formalnej”,

załącznik nr 2   – druk „Karta oceny merytorycznej”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3.
 • Podanie danych jest niezbędne w celu zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, na wniosek sądu, prokuratury).
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c), i zgodnie z treścią RODO.
 • Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Maciej Twardowski, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kat. archiwalna BE10).
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.          

 

 • Ogłoszenie zawiera odstępstwa od „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama