Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "BYDGOSKA RODZINA 3+ 2022 R."

Reklama
Nabór od 22.02.2022 do 01.10.2022 14:59
Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małych grantów” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, zawierające elementy promujące miejski program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych
na terenie Miasta Bydgoszczy „Bydgoska Rodzina 3+” w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i podczas wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego. 
Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).

Zasady przyznawania dotacji w formie tzw. „małych grantów” reguluje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy pamiętać, że:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

- zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoznaczne z 90 dniami),

- łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie poszczególnych pozycji kosztowych planowanych działań do 20% bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl, należy dostarczyć ją w formie papierowej (podpisanej przez osoby upoważnione, zgodnie ze statutem lub innym rejestrem) w ciągu 7 dni kalendarzowych pod adres:

Miasto Bydgoszcz

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

 

UWAGA:

* Dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

** Z uwagi na możliwe ograniczenia związane z Covid-19, wydarzenia organizowane w przestrzeni BCOPW są dostępne dla ograniczonej liczby odwiedzających (w jednym czasie). 

Limity osób dla poszczególnych sal są dostępne na stronie http://www.bcopw.pl​ lub
w informacji pod nr tel. 52 5859 911.

*** W odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.z 2020 r. poz. 1062), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**** Do oferty składanej elektronicznie należy dołączyć załączniki (patrz sekcja załączniki).

Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama