Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu powiatu złotowskiego na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19.a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym, lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Powiatu Złotowskiego tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

REALIZACJĘ OFERTY UZNAJE SIĘ ZA NIECELOWĄ JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:

 1. oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;
 2. zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
 3. określone w ofercie cele i rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Powiecie Złotowskim;
 4. realizacja zadania wskazanego w ofercie nie jest możliwa;
 5. uwzględnione przez oferenta działania lub wskazane w ofercie sposoby monitorowania wskaźników nie pozwalają na ocenę, lub nie zapewnią osiągnięcia zakładanych rezultatów;
 6. oferta nie zawiera informacji o możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym o posiadanych zasobach, które będą wykorzystywane przy realizacji zadania (rzeczowych, kadrowych);
 7. szacunkowe koszty realizacji zadania są nieadekwatne do planowanych działań i rezultatów.

 PROCEDURA:

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożyć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 •  Dołączyć wymagane załączniki w wersji papierowej:
 1. W  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów); - wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta;
 2. Statut/Regulamin organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem;
 3. Wykaz działań promocyjnych.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Złotowie. W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej: www.zlotow.biuletyn.net w zakładce organizacje pozarządowe - tryb małych zleceń,
  2. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Złotowie www.zlotow-powiat.pl w zakładce organizacje pozarządowe,
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Złotowie.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłać do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag i pozytywnym rozstrzygnięciu przez Zarządu Powiatu w Złotowie zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZAPOZNAJ SIĘ Z  PRZEPISAMI PRAWA I ZASADAMI ZWIĄZANYMI Z POZAKONKURSOWYM TRYBEM UDZIELANIA DOTACJI.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf
Źródło: Starostwo Powiatowe w Złotowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama