Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz koła gospodyń wiejskich
Nabór od 18.02.2022 do 13.03.2022 23:59
Biuro Promocji Powiatu
Łączny budżet 106,055 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Powiat Grójecki, Biuro Promocji Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz koła gospodyń wiejskich. .

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XLV/283/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia „Program współpracy powiatu grójeckiego

 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na rok 2022”,”. Zarząd Powiatu Grójeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. zwany dalej „konkursem”.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 100.000 zł z podziałem na:

Zadanie 1.1 – 25 000 zł
Zadanie 1.2 – 25 000 zł

Zadanie 1.3 – 25 000 zł

Zadanie 1.4 – 25 000 zł

1.1 Kultura fizyczna, sport i rekreacja

a) organizowanie imprez sportowych na terenie powiatu grójeckiego - cel główny

zadania: zwiększenie oferty imprez sportowych dla mieszkańców powiatu;

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego. Cel główny zadania: zwiększenie aktywności ruchowej i aktywnego spędzania czasu wolnego.

* Za wyjątkiem bieżącej działalności statutowej organizacji.

1.2 Kultura, sztuka, ochrona lokalnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

a)organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej. Cel główny zadania: pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Grójecczyzny

b) organizacja przedsięwzięć artystycznych i działań kulturalno-edukacyjnych (m.in. w dziedzinach: film, muzyka, sztuka, teatr, taniec, fotografia oraz multimedia) promujących kulturę wśród mieszkańców powiatu grójeckiego. Cel główny zadania: organizowanie działań kulturalnych służących promocji kultury wśród mieszkańców powiatu grójeckiego

c) wspieranie różnorodnych działań (m.in. wystawy, konkursy, koncerty, publikacje) kształtujących postawy patriotyczne i mające wpływ na budowanie społecznej pamięci historycznej. Cel główny zadania: wspieranie działań wzbudzających kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu grójeckiego szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz mających istotny wpływ na dbałość o pamięć historyczną naszego regionu.

1.3. Turystyka i krajoznawstwo

a) organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez popularyzujących turystykę za wyjątkiem obozów, wycieczek, kolonii. Celem zadnia jest organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez popularyzujących   turystykę    wśród    mieszkańców    powiatu   grójeckiego, a w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grójeckiego, za wyjątkiem obozów, wycieczek, kolonii.

b) Wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym powiatu grójeckiego. Celem zadania jest realizacja działań wydawniczych poświęconych atrakcjom turystycznym powiatu grójeckiego przy wykorzystaniu istniejących narzędzi promocji m.in. poprzez wydawnictwa i publikacje promujące powiat w zakresie turystyki.

1.4.Ochrona i promocja zdrowia

a) promocja zachowań profilaktycznych i zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatugrójeckiego na temat wpływu na własne zdrowie, skutków i przyczyn powstawania niektórych chorób - cel główny zadania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu, zapobieganie wystąpieniu chorób lub minimalizowanie wpływu chorób na pogorszenie stanu zdrowia,

b) edukacja mieszkańców dotycząca korzyści wynikających ze szczepień ochronnych

– cel główny zadania: zwiększenie wiedzy mieszkańców dotyczącej szczepień izwiększenie ilości osób korzystających z tej formy obrony przed infekcjami\

 

2.Zasady przyznawania dotacji

2.1 Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymiw ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
2.2Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020r., poz. 1057) oraz podmioty działające zgodnie z ustawą z dn. 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021r. poz. 165) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz działające na terenie Powiatu Grójeckiego lub na rzecz jego mieszkańców,
2.3Oferenci ubiegający się o wsparcie realizacji zadania publicznego z budżetu Powiatu Grójeckiego zobowiązani są do zadeklarowania wkładu własnego w formie wkładu własnego finansowego, wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania
2.4. Ze środków z budżetu Powiatu Grójeckiego mogą być pokrywane koszty, które są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i zostaną poniesione w czasie jego realizacji. Koszty te powinny być racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
2.5.Koszty administracyjne związane z realizacją zadania w tym koszty osobowe administracji i obsługi zadania mogą być finansowane ze środków dotacji w wysokości nie przekraczającej 5%.
2.6 Oferent jest zobowiązany do zamieszczenia w treści oferty informacji, w jaki sposób zapewniona będzie   podczas   realizacji   poszczególnych działań dostępność   osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie minimalnym, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.). Informacje o poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania Oferent zobowiązany jest zawrzeć w Dziale VI pkt. 3 oferty.
2.7Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana
w postępowaniu konkursowym.
2.8Warunkiem otrzymania dotacji jest uzyskanie przez oferenta minimum 51% możliwych do uzyskania punktów oceny merytorycznej.
2.9 W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, Zarząd Powiatu Grójeckiego zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania.
2.10.W przypadku przyznania oferentowi dotacji niższej niż wnioskowana konieczna będzie aktualizacja oferty. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzanie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie.
2.11.Dotację na wsparcie realizacji zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
2.12Dotacja przyznawana na jedną ofertę nie powinna przekraczać 5 000 zł.
2.13.Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania określi umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a oferentem.  
2.14Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
2.154Zarząd Powiatu Grójeckiego unieważnia otwarty konkurs ofert w przypadkach określonych w art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

3.Termin i warunki realizacji zadania

3.1. Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres: od 2 maja 2022 r do 30 listopada 2022 r.
3.2.Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3.3Zadania    należy    realizować     w    taki    sposób, by    działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, została objęta jak największa liczba uczestników- mieszkańców Powiatu Grójeckiego.
3.4. W przypadku zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-COV-2, zadanie publiczne określone   w niniejszym ogłoszeniu, realizowane   będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz poleceniami właściwych służb i organów. Informacje na temat aktualnych zasad związanych z realizacją zadania publicznego przekazywane będą przez realizatora zadania pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.5.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami (pozycjami) kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego do wysokości 10% danej pozycji kosztorysu. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.
3.6.Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu  ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
3.7.Z realizacji zadania publicznego oferent przedkłada sprawozdanie końcowe, sporządzone przez generator (w serwisie Witkac.pl ) na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
3.8. Po przygotowaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować i podpisać przez osoby uprawnione do reprezentacji Zleceniobiorcy oraz złożyć w Starostwie Powiatowym w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59,05-600 Grójec  (Punkt informacyjny) lub przesłać za pośrednictwem poczty. Za datę złożenia sprawozdania uważa się datę jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Grojcu.
3.9. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega w szczególności na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.
3.10.Zleceniobiorca powinien zrealizować wszystkie działania planowane przy realizacji zadania publicznego, osiągnąć rezultaty założone w ofercie oraz wydatkować środki finansowe w terminach określonych w umowie i zgodnie z kosztorysem   zawartym w ofercie.
3.11.Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zostanie zaakceptowane a dotacja rozliczona, jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie.
3.12.Oferta powinna zawierać oświadczenia, o tym, że:

a) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
b)pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
c) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
d) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
e) dane zawarte w części II oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym / właściwą ewidencją;
f)wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
g) oferent dysponuje rachunkiem bankowym (należy wpisać numer rachunku).

4. Termin i sposób składania oferty

4.1. Oferty należy wyłącznie składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl od dnia 18.02.2022 r. do dnia 13.03.2022 r. do godz. 23.59
4.2.System Witkac.pl (zwany również generatorem wniosków), umożliwia   przygotowanie   oferty na formularzu, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4.3.Oferty złożone w generatorze wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Grójcu podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

UWAGA!

1) Przed przystąpieniem do wypełnienia oferty w systemie Witkac.pl niezbędne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

2) Oferta musi być kompletna, tj. zawierać odpowiedzi we wszystkich wymaganych polach - pola muszą być wypełnione treścią, która w pełni zawiera odpowiedzi na zamieszczone w danym punkcie oferty pytania.  Jeżeli którekolwiek pole nie dotyczy Oferenta lub jego zadania to należy wpisać „nie dotyczy".

3) Podawane w ofercie informacje i opisy winny być formułowane w sposób, który zapewni właściwą ich interpretację

4) Wypełniając ofertę należy w szczególności zwrócić uwagę na wszelkie komunikaty i uwagi generowane w systemie.

 

4.4. Złożenie oferty przez generator Witkac.pl jest jedynym sposobem składania oferty. Oferty składane WYŁĄCZNIE w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
4.5 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl.
4.6 Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków, pracownicy Biura Promocji Powiatu udzielą oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: promocja@grojec.pl, tel. 48 665 11 09.

 

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

5.1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
5.2.Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Starostę Grójeckiego.
5.3.Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.
5.4.Wyboru oferty dokonuje Starosta Grójecki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5.5.Od decyzji Starosty Grójeckiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
5.6Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.grojec.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5.7Kryteria wyboru ofert:

a) Oferta zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej w sytuacji, kiedy zostaną spełnione kryteria formalne:
- oferent spełnia wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie albo ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 9 listopada 2018 r w zakresie podmiotu   uprawnionego   do udziału w otwartym konkursie ofert;
- oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursowym;
- forma złożenia oferty jest zgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym;
- oferta nie przekracza określonego w ogłoszeniu konkursowym limitu ofert możliwych do złożenia przez jednego oferenta;
- oferta jest kompletna -  nie  zawiera   braków   m.in.:   wszystkie   pola   oferty są poprawnie wypełnione (w rubryki, które nie odnoszą się do oferenta wpisano adnotacje „nie dotyczy") oraz poprawnie wypełnione oświadczenie przez oferenta;
- oferta dotyczy pod względem   merytorycznym   rodzaju  zadania  wskazanegow niniejszym ogłoszeniu;
- oferta dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
- oferta zawiera termin realizacji zadania niewykraczający poza ramy czasowe określone w pkt 3.1 ogłoszenia konkursowego,

b) Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania;
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach;
- zasięg projektu i jego ponadgminny charakter;
- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach
- ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
- wysokość środków własnych oraz wysokość środków pochodzących z innych źródeł
- zgodność oferty z celami konkursu

6. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

6.1. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w generatorze) o przyznaniu dotacji we wnioskowanej wysokości lub w części, dostarczyć dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

6.2 Niezłożenie oświadczeń oraz dokumentów,o których mowa w pkt1, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

6.3Po zapoznaniu się z projektem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

1)kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejorazstowarzyszeńzwykłych,wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę Grójeckiego),

2) oświadczenie potwierdzające zgodność odpisu z rejestru/ewidencji, stanowiącego załącznik do umowy, z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

3) w przypadku oferty wspólnejdokumentpotwierdzający upoważnieniedo działania w imieniu oferenta/ów (jeżeli wybrano inny sposób reprezentacji podmiotów składających ofertęwspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru) oraz umowę lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o współpracy oferentów,

4) oryginał lub kopię statutu, w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

6.4 W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy złożoną ofertą a dokumentami, o których mowa pkt 3 Zarząd Powiatu Grójeckiego zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanej dotacji.

7. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJACH:

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Grójeckiego nie zlecał realizacji zadań publicznych w zakresach określonych w punktach 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ogłoszenia.

Kwota zaplanowana w planie dotacji po zmianach na realizację zadań publicznych w zakresach określonych w punktach 1.1., 1.2. ogłoszenia, w 2021 r. wynosiła 75 000 zł. W 2021 roku Zarząd Powiatu Grójeckiego nie zlecał zadań publicznych w zakresach określonych w punktach 1.3., 1.4 ogłoszenia.

W 2021 r. Zarząd Powiatu Grójeckiego udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację zadań powiatu w ww. zakresach, przekazując dotacje w wysokości 70 000 zł.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama