Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 08.02.2022 do 28.11.2022 23:59
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Udzielenie dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym, w formie tzw. małych grantów wymaga złożenia oferty realizacji zadania publicznego zgodnej ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.                        

Warunkiem  złożenia oferty w trybie pozakonkursowym, tzw. małego grantu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu). Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową w ciągu 3 dni do tutejszego Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Organizacja może ubiegać się o dotację w kwocie do 10 000,00, dotacja udzielona organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji nie może być przeznaczona, między innymi, na: remonty budynków i miejsc, bieżącą działalność organizacji, działalność polityczną, itd. Powinna być udzielona na realizację zadania publicznego o zasięgu regionalnym, koszty, które może ponieść organizacja mogą dotyczyć na przykład: wynagrodzeń dla wykładowców szkoleń i warsztatów, obsługi administracyjnej zadania, wynajęcia sali, cateringu niezbędnego dla wykonania zadania, innych kosztów związanych z obsługą zadania.

Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama