Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - WRS - 2022

Reklama
Nabór od 08.02.2022 do 31.12.2022 23:59
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,

Wydział Rozwoju Społecznego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

3-osobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:

  1. czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,
  2. zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
  3. uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
  4. czy w budżecie Wydziale Rozwoju Społecznego są zabezpieczone środki finansowe w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
  5. korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Warunkiem rozpatywania oferty jest  dostępność  środków finansowych na realziację zadań publicznych w danym obszarze. 

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej www.gdansk.pl. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama