Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 01.02.2022 do 28.02.2022 17:00
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Wojewoda Małopolski ogłosił w 2022 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;

b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych; zwanym dalej: „zadaniem konkursowym”.

Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 1 kwietnia do 31 października 2022 roku.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2022 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 400 000 zł.

Termin złożenia ofert w konkursie upływa 28 lutego 2022 roku.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „I otwarty konkurs ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe na adres:
Wydział Organizacji i Kontroli
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

c) w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl

Reklama