Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - "MAŁE GRANTY” - MOPR 2022

Reklama
Nabór od 04.02.2022 do 30.12.2022 14:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zmienionego zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10  maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając celowość realizacji tego zadania.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 ;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000,00

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisanej przez upoważnione do reprezentacji Oferenta osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub wynikające z załączonych pełnomocnictw) oferty lub „Potwierdzenia złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów, złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl, rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:
1) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego;
3) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego;
4) czy w budżecie Miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu;
5) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Jeżeli zespół podejmie decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie wskazanego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego, a oferta, stanowić będzie załącznik do tej umowy.

   Otwarcie naboru w trybie art. 19a w systemie elektronicznym Witkac.pl na rok 2022 nie jest jednoznaczne z dostępnością
   środków finansowych.

   Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego​go;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli nie obowiązuje zwolnienie z opłaty;
3) kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego;
4) umowę pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama