Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Reklama
Nabór od 20.01.2022 do 10.02.2022 15:00
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Łączny budżet 92 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu Dębickiego ogłosił I otwarty konkurs ofert 2022 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promowania i organizowania wolontariatu,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:
1) Organizacja imprez kulturalnych, festynów, festiwali dla mieszkańców powiatu dębickiego.
2) Organizacja zajęć dla dzieci autystycznych.
3) Organizacja imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.
4) Wspieranie działań wolontariatu.
5) Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6) Organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie.
7) Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
8) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu dębickiego.
9) Organizacja zajęć, warsztatów, pogadanek, prezentacji filmowych.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności spójnej z charakterem zadań ogłoszonych w konkursie ofert.

II. Wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach wyłonionych w konkursie ofert w 2022 r. wynosi: 92.000,00 zł
1. Zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji warsztatów dla młodzieży, festiwali, imprez kulturalnych i festynów dla mieszkańców powiatu dębickiego.
a) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
Kwota ogółem: 26.400,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 4.400,00 zł
b) Organizacja zajęć, warsztatów, pogadanek, prezentacji filmowych dla uczniów powiatu dębickiego.
Kwota ogółem: 2.600,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 2.600,00 zł
W przypadku braku ofert dotyczących podpunktu b) Zarząd Powiatu może przeznaczyć nierozdysponowane środki finansowe na realizację zadań dotyczących podpunktu a).
2. Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
a) Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
Kwota ogółem: 22.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 4.400,00 zł
b) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu dębickiego.
Kwota ogółem: 3.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 3.000,00 zł
W przypadku braku ofert dotyczących podpunktu b) Zarząd Powiatu może przeznaczyć nierozdysponowane środki finansowe na realizację zadań dotyczących podpunktu a).
3. Zadania związane z promowaniem ochrony zdrowia.
a) Organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie.
Kwota ogółem: 8.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 4.000,00 zł
4. Zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.
a) Organizacja wykładów dla słuchaczy Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęć z edukacji (w tym edukacji prawnej) oraz konferencji i konkursów dla mieszkańców powiatu dębickiego
Kwota ogółem: 9.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 4.500,00 zł
5. Zadania związane z promowaniem i organizacją wolontariatu
a) Organizacja prelekcji, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujących wolontariat.
Kwota ogółem: 9.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania 4.500,00 zł
6. Zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
a) Organizacja imprez, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym organizacja zajęć dla dzieci autystycznych.
Kwota ogółem: 12.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania: 4.000,00 zł
Środki na realizację zadań przyznanych z budżetu powiatu w postaci dotacji w roku 2021 wyniosły 92.000,00 zł.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2057).
1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego pok. nr 20 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.
2) Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją: I Otwarty Konkurs Ofert 2022 r. oraz nazwą oferenta, numerem i nazwą zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego.
3) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022 roku do godz. 15.00.
4) W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Dębicy.
5) Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

Reklama