Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs ofert: Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 17.01.2022 do 08.02.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży.

Forma: powierzenie.

Zadanie polegać ma na:
1. Przeprowadzeniu naboru placówek do realizacji działań edukacyjno-wspierających.
Program adresowany jest do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami kształcenia, uczęszczających do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii itp. oraz kadry pedagogicznej.

2. Realizowaniu działań edukacyjnych z zakresu:

 • profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • wspomagania rozwoju osobistego i emocjonalnego,
 • promowania postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji,
 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • rozwijania umiejętności komunikacji,
 • kształtowania poczucia własnej wartości,
 • poprawy samooceny,
 • zwiększenia motywacji do samorozwoju,
 • rozwijania zainteresowań i zdolności.
  3. Opracowaniu harmonogramu, uzgodnieniu terminów działań z dyrektorami placówek edukacyjnych.
  4. Zaplanowaniu działań z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z ogólnopolskimi zaleceniami oraz ustaleniami z placówkami edukacyjnymi.
  5. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z ośrodkami i szkołami (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).
  6. Monitorowaniu i ewaluacji działań.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama