Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w środowisku młodzieży szkół ponadpodstawowych

Reklama
Nabór od 17.01.2022 do 08.02.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w środowisku młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Forma: powierzenie.

Zadanie polegać ma na:
1. Przygotowaniu i realizacji działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z zakresu:

 • wspomagania rozwoju osobistego i społecznego,
 • promowania postawy odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,
 • promocji i wzmacniania zdrowia psychicznego,
 • kształtowania umiejętności psychospołecznych,
 • wzmacniania samooceny i samoakceptacji,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  2. Przeprowadzeniu naboru na zajęcia / warsztaty grupowe, indywidualne konsultacje
  ze specjalistami, spotkania informacyjno-motywacyjne itp. Działania zaplanowane w
  projekcie należy dostosować do bieżącej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z
  ogólnopolskimi zaleceniami oraz ustaleniami z placówkami edukacyjnymi.
  3. Opracowaniu harmonogramu realizacji działań.
  4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji działań (np. lokalowe,
  przygotowane sal, sprzętu itp.).
  5. Zakupie oraz przygotowaniu materiałów i środków niezbędnych do realizacji działań.
  6. Monitorowaniu i ewaluacji działań.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale
Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama