Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. proponowanych poniżej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu oświaty i wychowania
Nabór od 18.01.2022 do 08.02.2022 16:00
Wydział Oświaty
Łączny budżet 216,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 95 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu oświaty i wychowania.

OGŁOSZENIE Nr 10 O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXXIV/666/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).


PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu oświaty i wychowania

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022

1.1. Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

 

 

Nazwa zadania

 

Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 95.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 95.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Zwiększenie dostępności do wielospecjalistycznych terapii dla uczniów szkół masowych, u których stwierdzono zaburzenia rozwojowe.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Min. liczba uczestników projektu 50 osób.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

- dzienniki zajęć.

Okres realizacji

 

01.02.2022 r.– 31.12.2022 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

Kadra z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi
z zaburzeniami i deficytami rozwoju.

Projekt powinien uwzględniać:

a). rozpoznanie potrzeb terapeutycznych uczestników projektu poprzez analizę dokumentacji i badania własne,

b). wspomaganie rozwoju uczestników poprzez udział
w specjalistycznych, indywidualnie dobranych terapiach,

c). zweryfikowanie skuteczności i efektywności programu,

d). przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dobranych do potrzeb dzieci i młodzieży,

e). indywidualne Programy Terapii opracowane w oparciu o analizę dokumentacji i badania własne.

Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1.2. Edukacja dzieci i młodzieży dot. specyfiki osób niepełnosprawnych.

 

Nazwa zadania

 

Edukacja dzieci i młodzieży dot. specyfiki osób niepełnosprawnych.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 35.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 35.000,00 zł

 

Cel zadania

 

- uwrażliwienie dzieci i młodzież na zjawisko niepełnosprawności,

rozwój kompetencji kluczowych w zakresie postrzegania osób z niepełnosprawnością wśród uczestników akcji,

- przełamanie stereotypów i lęku przed niepełnosprawnymi i integracja środowisk,

- wzmocnienie obrazu dąbrowskich placówek oświatowych jako prowadzących edukację włączającą i przeciwdziałających stereotypom.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na poziomie odpowiednim do wieku uczestników,

- min. 10 jednostek oświatowych objętych projektem.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zaświadczenie od Dyrektora jednostki oświatowej o realizacji zajęć edukacyjnych oraz o ilości dzieci i młodzieży biorących udział w akcji.

Okres realizacji

 

01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji projektu zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na poziomie odpowiednim. Oferent zobligowany jest do przeprowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia dokumentacji fotograficznej.

Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1.3. Dąbrowska Szkoła Mówców - Turniej Debat Oksfordzkich

 

Nazwa zadania

 

Dąbrowska Szkoła Mówców - Turniej Debat Oksfordzkich

 

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 16.500,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 16.500,00 zł

 

Cel zadania

 

- zdobycie przez dąbrowskich uczniów nowych umiejętności
w zakresie prowadzenia debaty i argumentowania swojego stanowiska

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

- przeprowadzenie 1 edycji zajęć

- min. 12 jednostek oświatowych objętych p4rojektem.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zaświadczenie od Dyrektora jednostki oświatowej o realizacji zajęć oraz ilości osób biorących udział w projekcie

Okres realizacji

 

01.02.2022 r.– 31.12.2022 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji projektu zakłada się przeprowadzenie zajęć na poziomie odpowiednim. Oferent zobligowany jest do przeprowadzenia działania oraz przeprowadzenia dokumentacji fotograficznej.

Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Zakłada się, iż projekt Dąbrowska Szkoła Mówców – Turniej Debat Oksfordzkich dla uczniów dąbrowskich szkół, nauczy młodych ludzi pełniejszego argumentowania swojego stanowiska w wypowiedziach ustnych i pisemnych, poszerzy horyzonty oraz wiedzę z zakresu historii, polityki oraz kultury. Nauczy, że można ze sobą kulturalnie i rzeczowo dyskutować – bez agresji, argumentów ad personam, z szacunkiem dla rozmówcy i jego poglądów, które są często odmienne od naszych.

Projekt zakłada realizację Turnieju Debat Oksfordzkich dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej. Konieczne jest, żeby przed fazą finałową zgłoszeni uczniowie przeszli szkolenie w zakresie zagadnień związanych z merytoryką debat oksfordzkich.

Wsparcia w procesie rekrutacji do działania i promocji projektu udzieli Wydział Oświaty. Na etapie składania wniosków nie ma konieczności przestawiania porozumień o współpracy z placówkami oświatowymi.

Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

 

 

1.4. Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych (FIM)

 

Nazwa zadania

 

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych (FIM)

 

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 70.000,00 zł ( w tym: 45.000,00 zł na realizację działań w ramach projektów wybranych w I edycji FIM )

Limit kwot dla jednego projektu: 70.000,00 zł ( w tym: 45.000,00 zł na realizację działań w ramach projektów wybranych w I edycji FIM)

 

Cel zadania

 

- zdobycie przez dąbrowską młodzież umiejętności miękkich polegających na przygotowaniu, realizacji i sprawozdaniu z realizacji

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

- przeprowadzenie 1 edycji FIM

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta o prowadzonych działaniach wraz z opisem realizacji poszczególnych projektów realizowanych w ramach FIM

Okres realizacji

 

01.02.2022 r.– 31.12.2022 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji projektu zakłada się całościową organizację I edycji Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, którego głównym celem jest promowanie aktywności wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie idei samorządowej. To system grantowy na realizację inicjatyw proponowanych przez młodzież w wieku 13-26 lat.

Projekt powinien być przeprowadzony zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie https://edukacja.dg.pl/dla-mlodziezy/fundusz-inicjatyw-mlodziezowych-2/

Realizator powinien zapewnić wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe dla inicjatyw wybranych w ramach I edycji FIM.

Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców.

Do zadań realizatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

- wzory dokumentów wykorzystywanych przy realizacji projektów w ramach FIM, w tym: umowy oraz sprawozdania z realizacji mikrodotacji,

b) pomoc w realizacji wniosków FIM w oparciu o listę projektów opublikowanych na stronie edukacja.dg.pl, profilu FIM na FB oraz wnioskach dostarczonych podmiotowi przez Wydział Oświaty – po rozstrzygnięciu konkursu;

c) udzielenie „dotacji” na realizację działań w ramach FIM - 45.000,00 zł na realizację działań w ramach projektów wybranych w I edycji FIM

d) sprawozdanie realizacji całości zadania ;

e) prowadzenie we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej punktu informacyjno-doradczego dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji oraz wyznaczenie min. 1 osoby będącej opiekunem merytorycznym dla każdego z projektów.

 

Realizator zobligowany jest zapewnić zasoby kadrowe ukierunkowane na realizację zadania zleconego, przez
co rozumie się posiadanie w zasobach wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wymagane wykształcenie oraz uprawnienia odpowiadające aktualnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ich obejmującym.

 

Realizator zobowiązany jest do niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania oraz realizatorów projektów.

 

Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

 

 

2. Zlecenie realizacji w/w zadania publicznego będzie miało formę wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa powinna być złożona kompletna i sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres:cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 8 lutego 2022 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

8 lutego 2022 r. godzina 16:00

 

14. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2022 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

15. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

16. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2022 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

17. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

18. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

19. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

20. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

21. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

15 lutego 2022 r.

 

22. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

23. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

24. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

25. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

26. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

27. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

28. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2072.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

29. W roku 2020 zrealizowano zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

165 000,00 zł

 

30. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

150 315,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama