Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022

Reklama
Nabór od 14.01.2022 do 04.02.2022 15:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 640 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022.

Ogłoszenie 2/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 14.01.2022 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze.zm.), Uchwały Nr XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510 ze.zm.)

OGŁASZAM

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

I. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Nazwy zadań:

1.

KULTURA LOKALNA

Projekty zakładające promowanie, prezentowanie, dokumentowanie i archiwizację lokalnej i regionalnej twórczości; projekty upamiętniające miejsca, wydarzenia i sylwetki osób, które zapisały się na kartach historii miasta.

2.

MOZAIKA KULTUR

Projekty prezentujące i promujące wielokulturowość, mające
na celu wzajemne poznawanie się grup odmiennych kulturowo,
a także budowanie wspólnoty, opartej na poszanowaniu różnic.

3.

KULTURA UCZY

Przedsięwzięcia animacyjno - kulturalne, mające na celu zwiększanie wiedzy z obszaru kultury, wzrost kompetencji
do uczestnictwa w życiu kulturalnym, sprzyjające rozwojowi talentów oraz twórczemu zagospodarowaniu czasu wolnego; skierowane jest do wszystkich grup wiekowych, zachęcające
do dialogu międzypokoleniowego.

4.

KULTURA OTWARTA

Projekty prezentujące sztukę w otwartej przestrzeni miasta, skierowane do osób z ograniczonym dostępem do kultury 
z różnych przyczyn, tj. wykluczenia społeczne, terytorialne, itp.: przedsięwzięcia  (m.in.: koncerty, wystawy, spektakle) zapisywane  i udostępniane w formie elektronicznej.

5.

KULTURA NISZOWA

Inicjatywy prezentujące odmienne, niestandardowe spojrzenie na sztukę. Projekty nowatorskie, nieoczywiste, skierowane
do określonej grupy odbiorców.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2022 na realizację ww. zadań         

      1.    Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę:

             640 000,00 zł.

 1. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 10% kwoty wnioskowanej dotacji.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji
  z jego realizacji.
 4. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu
  w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wielkopolski.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 1 marca 2022 roku a 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną
  w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
  oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana przed podpisaniem umowy organizacja musi złożyć aktualizację kosztorysu oraz gdy jest taka konieczność aktualizację opisu i harmonogramu. Aktualizacje należy składać przez generator. Stanowią one integralną część umowy.
 4. Aktualizacja oferty będzie możliwa po złożeniu oferty w wersji papierowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji i zawierającej wymagane załączniki.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% oraz utworzenie nowej pozycji w kosztorysie wymagają zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty (za pomocą generatora) po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy  oraz aneksu do umowy.
 7. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych w ofercie i aktualizacji rezultatów.
 8. Istotne zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania wymagają zgłoszenia Zleceniodawcy w formie pisemnej.

 V.  Warunki i termin składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pomocą platformy witkac.pl w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. do godziny 16:00.
 4. Do oferty elektronicznej należy załączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
 2. w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy dołączyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 1. W przypadku przyznania dotacji, ofertę w wersji papierowej, należy złożyć  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  osobiście lub drogą pocztową. 
 2. Niezłożenie oferty w wersji papierowej we wskazanym w punkcie 5 terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.
 3. Do oferty papierowej należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
 3. w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy dołączyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 1. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
  w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 2. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 3. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej
  (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 4. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 6. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
  w rozdziale 6 uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni
  od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone przez generator. W wezwaniu zostanie dookreślony sposób uzupełnienia ofert.
 2. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:

1) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;

 1. Oferty nieuzupełnione w  określonym terminie, będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert w formie online.
 3. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2020 r. i 2021 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

Rok

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

2020

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

676.700,00 zł

2021

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

700.000,00 zł

 

  VIII. Postanowienia końcowe

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

 1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania herbu Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
 2. w przypadku, gdy przedmiot zadania jest realizowany online, do udostępnienia go w celu umieszczenia na stronie internetowej i portalach Miasta;
 3. w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest wydawnictwo, do przekazania Miastu części nakładu w ilości uzgodnionej ze zleceniodawcą, który zostanie rozdysponowany w celach promocyjnych, bez osiągnięcia zysku;
 4. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
 5. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
 6. załączenia do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spisu wszystkich faktur (rachunków), które zostały opłacone w ramach finasowania zadania. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Można skorzystać ze wzoru spisu faktur stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama