Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2022)
Nabór od 14.01.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 41 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami

Zadania mogą być realizowane od 14 lutego 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 30 listopada 2022 r.

 

Ważne!
Najwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie elektronicznej - skanu) potwierdzenia złożenia oferty.

 

W ofercie należy zawrzeć nazwę Rady Osiedla.

W trakcie realizacji zadania publicznego nie mogą być pobierane opłaty od odbiorców zadania.

Beneficjentami działań mogą być osoby,  które legitymują się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub są zagrożeni niepełnosprawnością (dzieci) oraz są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

 

Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji elektronicznej (skan): 5 grudnia 2022 r., nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na adres: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: alicja_kujawa@um.poznan.pl
 

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć przy podpisywaniu umowy lub na prośbę Urzędu.


Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 41 000,00 zł

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł

Obszar:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór skierowany jest do podmiotów, które zamierzają realizować zadanie na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Osiedli, w oparciu o środki Rad Osiedli zabezpieczone w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:

1. Grunwald Południe:
    Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 5000,00 zł;

2.  Św. Łazarz
     Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 25 000,00 zł


3. Chartowo:
a) Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami – 3 500,00 ,

b) Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami – 4 500,00 zł,

c) Organizacja warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami - 3 000,00 zł ,

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

 

W przypadku podpisania umowy z Miastem Poznań Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas realizacji zadania publicznego do: 
1)   wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
2)   podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
3)   podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
4)   podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5)   wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają,
6)   rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
7)   nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
8)   niewypuszczania chińskich lampionów,
9)   nieużywania sztucznych ogni i petard.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie elektronicznej (skan) powinno zostać przesłane potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie na adres: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: alicja_kujawa@um.poznan.pl
 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama