Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 14.01.2022 do 04.02.2022 15:00
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Łączny budżet 353,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Białogard, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Zakres zadania publicznego objętego konkursem określony jest w § 6 ust. 1 Programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 i obejmuje priorytet:

Nazwa zadania konkursowego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez realizację zadań wynikających z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 oraz przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację zadań wynikających z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022.

Forma realizacji zadania: wspieranie.

Opis zadania:

 1. udzielanie schronienia osobom bezdomnym, m.in. w formie schronisk, noclegowni i ogrzewalni,
 2. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 3. udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzeniu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 5. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii,
 6. pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowaniu ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
 7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy miasta Białogard.

Środki przeznaczone na realizację zadania:  353.500,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta Białogard (nie dotyczy wyjazdów organizowanych dla uczestników zadania).

Udział innych środków finansowych lub wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji jest wymagany, lecz nie obowiązują minimalne kryteria tych wkładów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Podmioty wymienione w pkt 2 muszą spełniać następujące warunki:
  1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  2. dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą i zasobami rzeczowymi niezbędnymi do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  3. realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Białogard.
 4. Kwota zaplanowana na realizację zadania konkursowego może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu miasta w części przeznaczonej na realizację zadań publicznych z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 5. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W przypadku zwiększenia w 2022 roku środków budżetowych na realizację niniejszego zadania Burmistrz Białogardu może przeznaczyć środki na:
  1. inne zadania w ramach niniejszego konkursu, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne,
  2. zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. ogłoszenie nowego konkursu.
 7. Na zadanie wyłonione w konkursie oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu miasta Białogard np. dofinansowanie zakupu nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Białogardu.

 

III. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Zadanie może być realizowane od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania, pod warunkiem, że oferent prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty (należy podać koszt wpisowego/opłaty od 1 uczestnika), co oznacza, że powinna być skalkulowana w środkach własnych w kosztorysie i w części dot. źródeł finansowania zadania.
 3. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego są koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania.
 4. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działań realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. poniesione przed podpisaniem umowy,
  2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
  3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia,
  4. z tytułu opłat i kar umownych,
  5. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów,
  6. związane z budową, zakupem budynków lub lokali, zakupem lub dzierżawą gruntów,
  7. przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  8. związane z działalnością polityczną lub religijną,
  9. poniesione na przygotowanie oferty,
  10. przeznaczone na nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
  11. na pokrycie kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
  12. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta,
  13. na zakup środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
  14. na zakup napojów alkoholowych,
  15. obejmujące amortyzację, leasing.
 7. Koszty obsługi zadania publicznego ponoszone z dotacji, w tym koszty administracyjne (np. zakup artykułów papierniczych, tuszy, utrzymanie siedziby, obsługa księgowa zadania itp.) nie mogą przekraczać 10% wnioskowanej dotacji i kwoty 1.500,00 zł.
 8. W trakcie realizowania zadania oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu definicji danych osobowych zawartej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.
 9. W ramach realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kosztorysie oferty. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie uznany za zgodny z umową, wtedy gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany związane z dokonywaniem przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w zawartej umowie będą wymagały zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
 10. Wykazanie w ofercie zakładanych rezultatów zadania, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów oraz sposobu monitorowania rezultatów, a także źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika jest obowiązkowe, co oznacza, że należy je wykazać.

 

IV. Składanie ofert.

 1. Ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w dedykowanym narzędziu elektronicznym https://witkac.pl/strona od dnia 14 stycznia 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r.  oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy „witkac”.
 2. Wersję papierową oferty, wygenerowane potwierdzenie złożenie oferty w platformie „witkac” oraz dokumenty:
  1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji z wyszczególnionym umocowaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
  2. kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie od dnia 14 stycznia 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78 – 200 Białogard. Powyższy komplet dokumentacji należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania konkursowego.

3. Obligatoryjnie należy złożyć wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w terminie, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 2 ogłoszenia, kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji. Podstawa prawna dająca umocowanie do podpisywania przez dane osoby musi być wskazana w ofercie. Oferty złożone przez stronę witkac.pl, bez złożenia formy papierowej oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

5. Oferty złożone przez witkac.pl, nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej przez witkac.pl, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Białogard oświadczenie o wycofaniu oferty

6. Przed złożeniem oferty przez witkac.pl, pracownik urzędu udziela stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aleksandra Piskunowicz – podinspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Białogard, tel. 94 3579 231, e-mail: um.aleksandra.piskunowicz@bialogard.info).

 

V. Wymagana dokumentacja.

 1. W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana oferent przyjmujący dotację zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów, stanowiących załączniki do umowy. Niniejsze dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Białogard.
 2. Nieprzesłanie informacji i dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt 1 tego rozdziału, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji i odstąpieniem od podpisania umowy przez oferenta.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Opinii ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza, składająca się z nie mniej niż 3 osób, w tym osób wskazanych przez Burmistrza oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe – z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie. Ponadto komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Komisja dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert, wykorzystując kartę oceny formalnej oferty oraz kartę oceny merytorycznej oferty stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Programu zawartego w  załączniku do uchwały Nr XL/312/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5534).
 2. Komisja otwartego konkursu ofert w terminie do 12 dni od końcowego terminu składania ofert przekaże Burmistrzowi Białogardu protokół wraz z listą rankingową. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Burmistrz Białogardu w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 15 ust. 2 j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Burmistrza o przyznaniu dotacji.
 4. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.I

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Nazwa oferenta

 

Rodzaj zadania publicznego

 

Data złożenia oferty

 

 

Wymogi formalne

Kryteria oceny*)

tak

nie

1. oferta została złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do stosownego rozporządzenia

   

2. oferta została złożona przez podmiot/y uprawniony/ne

   

3. oferta została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

   

4. oferta jest podpisana przez osobę/y upoważnioną/ne do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/ów

   

5. oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki, a te –  w przypadku gdy są złożone w formie kopii są parafowane na każdej stronie, opatrzone datą na ostatniej stronie i potwierdzone za zgodność z oryginałem również na ostatniej stronie

   

6. oferta zawiera termin realizacji zadania zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

   

7. oferta zawiera rodzaj zadania zgodny z rodzajem określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert lub tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju zadania

   

8. oferta została złożona w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie lub innym tytułem umożliwiającym identyfikację rodzaju zadania oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta/ów lub dopiskiem identyfikującym oferenta/ów

   

9. wypełniono wszystkie wymagane pola w formularzu oferty

   

Ocena oferty pod względem formalnym:

POZYTYWNA/ NEGATYWNA**)

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

Nazwa oferenta

Rodzaj zadania publicznego

LP.

KRYTERIA OCENY ZADANIA

PRZYZNANA ILOŚĆ PUNKTÓW

UWAGI

 

 

1.

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

 

 

1.5.

Możliwość realizacji zadania

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z organizacją:

 

1) rzetelność i terminowość wykonywania zadań,

2) terminowość w rozliczaniu dotacji.

0 – 2

 

 

---------

 

Obowiązki informacyjne:

 

1) wystawianie roll upów podczas imprez,

2) wiadomości prasowe i inne formy promocji Miasta.

0 – 2

 

 

---------

 

Doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań:

 

1) udział w wykonywaniu zadań Miasta w latach wcześniejszych,              

2) zadanie jest zgodne z działalnością statutową stowarzyszenia.

0 – 2

 

 

---------

 

Zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe organizacji oraz partnera:

 

1) odpowiedni lokal/ miejsce realizacji zadania publicznego,                       

2) odpowiedni sprzęt do realizacji zadania publicznego,                               

3) posiadanie zasobów finansowych jako wkładu własnego do realizacji zadania publicznego.

0 – 3

 

 

 

 

---------

 

Zasoby ludzkie organizacji oraz jej partnerów w stosunku do potrzeb właściwej realizacji zadania:

 

1) odpowiednie kwalifikacje kadry do realizacji zadania publicznego,

2) udział wolontariuszy przy realizacji zadania publicznego.

0 – 2

 

 

 

---------

 

 

Razem (maksymalnie 11 punktów)

 

 

---------

 

 

2

2.1.

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

Proponowany sposób realizacji zadania

Zgodność oferty z założeniami konkursu:

 

1) czy oferta odpowiada na wymagania konkursowe,

2) czy oferta jest innowacyjna.

0 – 2

 

 

--------

 

Proponowana jakość wykonania zadania:

 

1) trafność przyjętych metod i działań,

2) przejrzystość realizacji zadania,

3) wykonalność zadania,

4) czy zadanie może być realizowane przez organizację po zakończeniu finansowania.

0 – 4

 

 

 

 

 

---------

 

Harmonogram działań:

 

1) czy realizacja zadania w założonych terminach jest realna,

2) czy realizacja poszczególnych etapów realizacji zadania jest adekwatna do przeznaczonego na nie czasu.

0 – 2

 

 

 

---------

 

 

Razem (maksymalnie 8 punktów)

 

 

 

---------

 

3

 

3.1.

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

3.4.

Budżet zadania

Ogólny oraz jednostkowy koszt zadania:

 

1) czy budżet jest realny w stosunku do zadania, czy nie jest zawyżony

lub zaniżony,

2) czy wszystkie działania mają odniesienie w budżecie,

3) czy wydatki są uzasadnione.

0 – 3

 

 

 

 

--------

 

Udział środków własnych:

 

1) czy budżet zadania uwzględnia udział wkładu własnego (jeśli jest to oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego),

2) czy środki z wkładu własnego mają swoje odniesienie w budżecie,

3) czy wydatki te są uzasadnione.

0 – 3

 

 

 

 

---------

 

Przejrzystość kalkulacji:

 

1) czy budżet jest czytelny,

2) czy poszczególne pozycje są dostatecznie opisane,

3) czy każdy wydatek ma odniesienie do działania.

0 – 3

 

 

 

----------

 

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących

z innych źródeł:

 

1) 10 – 20%,

2) 21 – 30%,

3) 31 – 40 %,

4) 41 – 50%,

5) powyżej 50%.

0 – 5

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

Razem  (maksymalnie 14 punktów)

 

 

 

---------

 

4

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

 

---------

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama