Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

2022 - Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu...

Reklama
2022 - Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nabór od 03.01.2022 do 25.01.2022 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Gmina Łomianki, Gmina Łomianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2022 - Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia;

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie musi być skierowane do mieszkańców gminy Łomianki.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 10% ich wysokości z zastrzeżeniem, że suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania i nie zwiększy się kwota dotacji. Zmiany przewyższające wskazane limity procentowe będą możliwe wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną w aneksie do umowy.

Szczegółowy opis konkursu znajduje się w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr WAO.0050.1.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 03 stycznia 2022 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama